L’amor matrimonial i la dignitat humana: claus per a la comprensió de la paternitat responsable

L’amor matrimonial i la dignitat humana: claus per a la comprensió de la paternitat responsable

Dr. Joan Costa

Introducció

En aquesta ponència no pretenc donar a conèixer la dimensió tècnica dels mètodes naturals, fet al que vinculem immediatament en parlar de la paternitat responsable en el context eclesial, sinó intentar fonamentar el perquè d’aquesta paternitat responsable i extreure’n algunes conseqüències que ens puguin ajudar en el nostre ministeri pastoral. Penso, tanmateix, que la millor ponència fora rellegir la Carta a les Famílies, de Joan Pau II, text de referència cabdal en la meva intervenció.

La instrucció Dignitas personae ofereix dos principis antropològics, teològics i ètics fonamentals a la llum dels quals cal comprendre l’origen del ser humà i el respecte que mereix des del primer moment de la seva existència. El primer, la dignitat humana, sobre la que s’afirma que «a cada ésser humà, des de la concepció fins a la mort natural, se li ha de reconèixer la dignitat de persona. Aquest principi fonamental, que expressa un gran “sí” a la vida humana, ha d’ocupar un lloc central en la reflexió ètica».[1] Principi, que formulat normativament i ètica significa que «l’ésser humà ha de ser respectat i tractat com a persona des de l’instant de la seva concepció i, per això, a partir d’aquest mateix moment se li han de reconèixer els drets de la persona, principalment el dret inviolable de tot ésser humà innocent a la vida».[2]

El segon principi fa referència a la manera de sorgir a l’existència: «L’origen de la vida humana […] té el seu autèntic context en el matrimoni i la família, on és generada per mitjà d’un acte que expressa l’amor recíproc entre l’home i la dona. Una procreació veritablement responsable envers qui ha de néixer és fruit del matrimoni».[3]

Hi ha en tot aquest document, i no se n’amaga, una afirmació teològica cabdal: només des de Déu hom pot comprendre plenament la realitat humana. «L’Església té la convicció que la fe no només acull i respecta el que és humà, sinó que també ho purifica, ho eleva i ho perfecciona».[4] Déu ha creat tots els éssers humans a la seva imatge; en el seu Fill encarnat ha revelat plenament el misteri de l’home;[5] el Fill fa que puguem arribar a ser fills de Déu. «A partir del conjunt d’aquestes dues dimensions, la humana i la divina, s’entén millor el perquè del valor inviolable de l’home: ell posseeix una vocació eterna i està cridat a compartir l’amor trinitari del Déu viu».[6]

La paternitat i la maternitat, com a realitats humanes que són, reben de la perspectiva teològica una nova llum per comprendre la seva veritat. «Les dimensions natural i sobrenatural de la vida humana, permeten també comprendre millor en quin sentit els actes que concedeixen a l’ésser humà l’existència, en els quals l’home i la dona es lliuren mútuament, són un reflex de l’amor trinitari. Déu, que és amor i vida, ha inscrit en l’home i en la dona la crida a una especial participació en el seu misteri de comunió personal i en la seva obra de Creador i de Pare [… ]. L’Esperit Sant infós en la celebració sacramental ofereix als esposos cristians el do d’una comunió nova d’amor, que és imatge viva i real de la singularíssima unitat que fa de l’Església l’indivisible Cos místic del Senyor Jesús».[7] Aquest és el marc de la nostra reflexió i la justificació del títol de la meva intervenció: «l’amor matrimonial i la dignitat humana: claus per a la comprensió de la paternitat responsable». Aprofundirem aquests dos aspectes –la dignitat humana i l’exigència de sorgir a l’existència en el marc de l’amor conjugal– al llarg d’aquest article, tot comptant amb la llum que ens ofereix la fe.

Paternitat i maternitat humanes

La reflexió cristiana sobre la paternitat i maternitat ha de partir, com tota la teologia, de la perspectiva de Déu. Llegim a la Carta a les Famílies que «el cosmos, immens i diversificat, el món de tots els éssers vius, està inscrit en la paternitat de Déu com la seva font (cf. Ef 3,14-15). Està inscrit, naturalment, segons el criteri de l’analogia, gràcies al qual ens és possible distingir, ja des del principi del llibre del Génesi, la realitat de la paternitat i de la maternitat i, doncs, també la realitat de la família humana. La seva clau interpretativa rau en el principi de la imatge i semblança de Déu, que el text bíblic posa molt en relleu (Gn 1,26). Déu crea en virtut de la seva paraula: “Que es faci!” (cf. Gn 1,3). És significatiu que aquesta paraula de Déu, en el cas de la creació de l’home, sigui completada amb aquestes altres: “Fem l’home a imatge nostra, a semblança nostra” (Gn 1,26). Abans de crear l’home, sembla com si el Creador entrés dintre de si mateix per buscar el model i la inspiració en el misteri del seu ésser, que ja aquí es manifesta d’alguna manera com el “Nosaltres” diví. D’aquest misteri sorgeix, per mitjà de la creació, l’ésser humà: “Déu va crear l’home a imatge seva: el va crear a imatge de Déu, creà l’home i la dona” (Gn 1,27)».[8]

Aquesta imatge de Déu és el criteri hermenèutic per a comprendre la veritat de l’ésser humà, la seva dignitat i la seva vocació. «Cap dels éssers vius, excepte l’home, no ha estat creat “a imatge i semblança de Déu”. La paternitat i la maternitat humanes, tot i essent biològicament semblants a les d’altres éssers de la naturalesa, tenen en si mateixes, d’una manera essencial i exclusiva, una “semblança” amb Déu, sobre la qual es fonamenta la família, entesa com a comunitat de vida humana, com a comunitat de persones unides en l’amor (communio personarum).»[9]

El Nou Testament ofereix una nova perspectiva que ens permet de descobrir que «el model originari de la família cal buscar-lo en Déu mateix, en el misteri trinitari de la seva vida. El “Nosaltres” diví constitueix el model etern del “nosaltres” humà; abans que res, d’aquell “nosaltres” que està format per l’home i la dona, creats a imatge i semblança de Déu.»[10]

Paternitat i maternitat humanes troben en Déu Pare «de qui pren nom tota paternitat» la seva font i la seva força per renovar-se contínuament en l’amor. En la vida dels esposos, «la paternitat i la maternitat constitueixen una “novetat” i una riquesa sublim, a la qual no poden atansar-se si no és “de genolls”».[11]

Prosseguint la nostra reflexió, la paternitat-maternitat fa adonar-nos que els esposos es torben «davant la potència creadora de Déu. Són cridats a ser pares, o sigui, a cooperar amb el Creador donant la vida. Cooperar amb Déu cridant a la vida nous éssers humans significa contribuir a la transmissió d’aquella imatge i semblança divina de la qual és portador tot “nascut de dona”».[12]

La paternitat i la maternitat humanes estan basades en la biologia i, al mateix temps, la superen. No té res a veure amb la procreació animal, malgrat biològicament hi tingui molt a veure. «Quan de la unió conjugal dels dos neix un nou ésser humà, aquest porta amb ell al món una particular imatge i semblança de Déu mateix: en la biologia de la generació hi ha inscrita la genealogia de la persona.»[13]

Cal,doncs, posar en relleu que en tota «paternitat i maternitat humanes Déu mateix és present d’una manera diversa de com ho està en qualsevol altra generació sobre la terra. En efecte, sols de Déu pot provenir aquella “imatge i semblança”, pròpia de l’ésser humà, com passà en la creació. La generació és, doncs, la continuació de la creació.»[14] Aquest pensament duu a Joan Pau II, i ens ha de dur a nosaltres, a l’admiració davant de tan gran misteri.

També el nou ésser humà, com els seus pares, és cridat a l’existència com a persona i a la vida «en la veritat i en l’amor», que té una dimensió temporal i també eterna. Una de les afirmacions centrals del Concili ha estat que l’home «és l’única creatura d’aquest món que Déu ha estimat per ella mateixa»,[15] la qual cosa significa que l’origen de l’home, de tot home i dona, «no és degut solament a les lleis de la biologia, sinó directament a la voluntat creadora de Déu»,[16] i tots, especialment els pares, n’haurien de ser conscients.

Així, de genolls, hem d’admirar-nos del misteri de la persona humana per comprendre millor el sentit de la paternitat.

Comprendre la «genealogia de la persona».[17] La dignitat humana

«Què és l’home, perquè te’n recordis? Què és un mortal, perquè el tinguis present?» (Ps 8,5), es pregunta el salmista. Nosaltres hi volem donar resposta a la llum de la fe.

Tota persona sorgeix de l’amor per viure en l’amor. Aquesta és la nostra dignitat i la nostra vocació. Com diu la Carta a les Famílies, la nostra identitat «consisteix en la capacitat de viure en la veritat i en l’amor; més encara, consisteix en la necessitat de veritat i d’amor com a dimensió constitutiva de la vida de la persona.»[18]

Ofereixo, tot seguit, una síntesi, a la llum de la revelació, de la veritat de l’home.[19]

 1. 1.         La generació de cada vida humana és un misteri que només en Déu, el seu creador, troba resposta adequada.

L’autor sagrat no dubta a atribuir a l’acció divina el començament de la vida humana. «Les teves mans m’han plasmat, m’han format, i ara em vols destruir –argumenta Job davant Yahvé– . Recorda que em vas pastar com a argila, i que a la pols m’has de retornar. ¿No em vas vessar com a llet i em vas quallar com a formatge? De pell i de carn em vas vestir, em vas teixir d’ossos i de nervis; em vas donar la vida i em vas tractar amb amor, la teva bondat va guardar el meu esperit» (Jb 10,8 12). Job addueix davant el mateix Déu que és Ell qui l’ha creat conscientment («em vas pastar com a argila») i des del primer instant de la seva existència. Som fruit de l’amor i de l’obra personal de Déu.[20] Només l’ésser humà participa de l’alè diví (Gn 2,7) tot assenyalant que pertany més a la família de Déu que a la família dels animals.

 1. 2.         La generació i el naixement d’un fill no són el resultat d’una fecunditat abstracta, sinó una acció personal immediata de Déu que fa als esposos a un temps col·laboradors responsables del seu amor unitiu i fecund. 

Recordo unes paraules que Joan Pau II adreçà als joves de Kazakhstan per mostrar què i qui és la persona humana: «En preparar aquest viatge, em vaig preguntar què voldrien escoltar els joves de Kazakhstan del Papa, què li preguntarien. Probablement la primera pregunta que em voldríeu fer és aquesta: Qui sóc jo, des del teu punt de vista segons l’Evangeli que tu anuncies? Quin és el sentit de la meva vida? Quina és la meva destinació? La meva resposta és senzilla, benvolguts joves, però d’un abast enorme. Tu ets un pensament de Déu, tu ets un batec del cor de Déu. Afirmar això és com dir que tens un valor en cert sentit infinit, que tu comptes per a Déu en la teva individualitat irrepetible.»[21]

 1. 3.         Aquesta intervenció divina en la generació de tot home no és només una intervenció creadora, sinó que estableix una veritable relació personal entre Déu i l’engendrat.

Així, diu Isaïes: «Yahvé des del si matern em va cridar, des de les entranyes de la meva mare va recordar el meu nom» (Is 49,1). Àdhuc abans del seu naixement, Déu havia preparat a Isaïes per a la seva missió profètica: «em va plasmar des del si matern per a serf seu» (Is 49, 5). I el mateix expressa Jeremies: «Abans d’haver-te format jo en el si matern, et coneixia, i abans que naixessis, et tenia consagrat» (Jr 1,5). La Verge Maria n’és una altre exemple paradigmàtic, perquè havia de ser la Mare de Déu, «des del primer moment de la seva concepció… va ser preservada immune de tota taca de culpa original»;[22] des del primer moment Déu va entrar en relació personal amb ella. 

 1. 4.         La vida, en plenitud de sentit, és la vida eterna, la participació en la vida divina. S’inicia en la fase temporal de la nostra existència, com a començament del definitiu i com a pol que atreu finalísticament i dóna significat a tota altra expressió de la vida. El que en el viure de l’home sigui ordenable a aquest fi el realitzarà, el que no ho sigui l’alienarà. 

Per això, la vida és viure «estimant al Senyor el teu Déu, escoltant la seva veu i unint-te a ell, doncs ell és la teva vida i el que garanteix la teva permanència a la terra que el Senyor va jurar donar als teus avantpassats, a Abraham, Isaac i Jacob» (Dt 30, 15 20). «Perquè tant va estimar Déu al món que va donar al seu Fill únic, perquè tot el qui cregui en ell no pereixi, sinó que tingui vida eterna»(Jn 1,16). Una vida que és comunió amb les Persones divines: «aquesta és la vida eterna: que et coneguin a tu, únic Déu veritable, i al teu enviat, Jesucrist» (Jn 17,3). Jesús de Natzaret, el Fill de Déu fet home per fer als homes fills de Déu, Ell és la Vida: «Jo sóc el Camí, la Veritat i la Vida. Ningú va al Pare sinó per mi» (J n 14,5). «El mateix que el Pare, que viu, m’ha enviat i jo visc pel Pare, també el que em mengi viurà per mi» (Jn 6, 57). Sent essencial per concebre el sentit de la vida de l’home la seva referència a Déu, s’entén que «perdent el sentit de Déu, es tendeix a perdre també el sentit de l’home, de la seva dignitat i de la seva vida».[23] Aquesta vida temporal, en camí cap a la plenitud, és al mateix temps relativa i sagrada:[24] no és el bé suprem que s’hagi de preservar a qualsevol preu o al que calgui sacrificar-ho tot (si fos així no tindria sentit ni fóra lícit el martiri); no és tampoc un bé instrumental a la nostra completa disposició.[25] 

 1. 5.         Per ser obra personal i lliure de l’amor de Déu, la vida de tot home està sempre sota la seva cura i sota la seva mirada providents:

«Així diu el Senyor, el que et va crear, Jacob, el que et va formar, Israel: “No temis, que t’he redimit, t’he cridat pel teu nom, tu ets meu”» (ls 43,1). Des de la certesa de la indestructibilitat de la comunió de vida amb Déu, l’home pot viure en la confiança del seu amor personal: «Jo estaré amb tu sempre: tu em prens de la mà, em condueixes segons els teus plans, i després m’omples de glòria. No et tinc a tu en el cel? Si estic amb tu ja no trobo gust a la terra. Encara que tot el meu ser es consuma, Déu és la meva heretat i la meva roca per sempre» (Sal 73, 23 26)16. «Qui ens separarà de l’amor de Crist?» (Rom 8, 35). 

 1. 6.         Aquesta és la raó per la qual la vida de l’home és vida d’una persona i té un valor únic que exigeix respecte absolut i incondicionat: perquè des del mateix començament de la seva existència cada ésser humà té una relació personal i immediata amb les Persones divines, no una relació genèrica com les altres criatures. La vida humana és sagrada[26] i inviolable.[27]

És una relació que li constitueix com a home, una relació d’origen, perquè l’home és l’única criatura a la terra que Déu ha “volgut per si mateixa»[28], i l’ànima espiritual de cada home és immediatament creada per Déu. «La vida de l’home prové de Déu, és el seu do, la seva imatge i la seva empremta, participació del seu alè vital. Per tant, Déu és l’únic senyor d’aquesta vida: l’home no pot disposar-ne. Déu mateix ho afirma a Noè després del diluvi: “Demanaré comptes de la vostra sang, de les vostres vides, a tots els animals. També als homes demanaré comptes de la vida” (Gn 9, 5). El text bíblic es preocupa de subratllar com la sacralitat de la vida té el seu fonament en Déu i en la seva acció creadora».[29]

La vinculació amb les persones divines és també una relació de finalització, perquè tot home en rep el do de l’existència humana per rebre el do absolutament gratuït de la vida sobrenatural; les Persones divines han decidit donar-li la vida natural perquè el volen fer partícip de la seva mateixa vida divina com a fill en el Fill. Per tant, tota persona humana, des del primer instant de la seva existència, té una única raó de ser: Déu, que li ha donat la vida personalment; i una única raó d’existir, un únic fi últim: la comunió d’amor, personal i íntima, amb les Persones divines.

Així, doncs, el valor ple de la vida humana, des de les seves fases inicials i en les seves dimensions més humils, només pot ser captat adequadament en la perspectiva del fi sobrenatural al que està destinada. Si només Déu pot prendre la iniciativa de cridar una criatura a participar en la seva mateixa vida divina i si tot ésser humà ha estat creat per ell i predestinat, de fet, a aquesta altíssima vocació, en el Fill mitjançant l’Esperit, llavors s’ha d’afirmar que, des de la concepció, Déu mateix s’ha volgut unir d’una manera única i irrepetible a cada ésser humà. 

 1. 7.         Tenint en compte tota aquesta reflexió hom s’adona de la igualtat radical de tots els homes i la seva dignitat comuna

A tots i cadascun dels homes i dones, els ha creat el mateix i únic Déu, de la mateixa manera i amb el mateix fi (cf. Rm 11, 29). I tots han estat redimits per Crist, i gaudeixen de la mateixa vocació i idèntica destinació. Així, diu Job: «Si vaig violar els drets del meu serf o de la meva serva en els seus litigis amb mi, què faré quan Déu vingui a jutjar-me? Què li respondré quan m’interrogui? No els va formar Déu en el ventre igual que a mi? No va ser Ell mateix qui ens va plasmar en l’úter?» (Jb 31,13-15). 

 1. 8.         La vida no és la simple existència, sinó una comesa, una vocació, una missió que complir sota la cura amorosa i personal de Déu.

La vida és sempre i contínuament un do de Déu: un do contínuament rebut i un do per ser donat, un do que ens constitueix en do pels altres. També en aquest sentit, cadascun de tots els homes i dones, sigui el que sigui el moment de la seva existència o el seu grau de desenvolupament o salut, és imprescindible i insubstituïble. Si algú està viu, sigui quina sigui la seva situació, Déu li està donant el do de la vida i li està constituint en un do pels altres; sempre podrà donar. Almenys ens podrà oferir el do de la seva necessitat, que excarcera el nostre amor: Déu ens voldrà donar l’amor i tot el que necessitem per donar-lo al qui ho demana o en té necessitat. 

Déu confia a cada home de defensar, promoure, respectar i amar la vida.[30] l’home té una responsabilitat específica sobre l’ambient de vida: és la qüestió ecològica (natural i humana), on l’home està sotmès a les lleis biològiques i morals. Déu, a més, confia a l’home una responsabilitat específica quant a la vida pròpiament humana, que assoleix el seu vèrtex en la procreació matrimonial.[31] El «creixeu i multipliqueu–vos» (Gn 1,28) comunica una participació especial en l’obra creadora de Déu: la generació d’un fill és un esdeveniment humà i religiós. Els esposos són col·laboradors de Déu creador; Déu és present en la paternitat i maternitat humanes: només de Déu prové la imatge i semblança pròpia de l’ésser humà: «He adquirit un baró amb el favor del Senyor» (Gn 4,1).

 1. 9.         Els fills –i tots els engendrats ho són– són sempre un do de Déu.

La primera benedicció sobre l’home va ser: «Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, i ompliu la terra i sotmeteu-la» (Gn 1,28). Tots, siguin quines siguin les circumstàncies en les quals hagin estat portats a l’existència, són objecte de l’amor de predilecció de Déu Pare que vol fer-se palpable. La generació podrà no haver estat segons el designi de Déu, però des de l’inici, la vida humana és sempre un do personal de Déu Pare, i Ell mai no es penedeix dels seus dons (cf. Rm 11, 29). Els fills poden ser inesperats, però mai no són no desitjats. Sabem que Déu els ha desitjat, pel sol fet que existeixen; i a algú voldrà fer partícip del seu desig paternal, a algú estarà cridant a ser transparència personal del seu si paternal i sempre acollidor. Quan el Catecisme de l’Església Catòlica afirma: «Que ningú se senti sense família en aquest món: l’Església és casa i família de tots»,[32] podrem permetre que hi hagi «no desitjats»? 

De la teologia i l’antropologia teològica a la vivència de la paternitat responsable

Tota la reflexió sobre la veritat revelada quant al ser humà i la seva dignitat fa adonar-nos d’algunes conseqüències que han d’esdevenir criteris normatius per a la vida dels esposos. En vull assenyalar especialment tres: la generositat, la confiança i l’esperit de missió.

En descobrir la bellesa i la grandesa de la dignitat i de la vocació del ser humà –fruit de l’amor de Déu, cridat a viure en Crist i a participar de la comunió trinitària per tota l’eternitat, gaudint de la felicitat per sempre–, entesa alhora com un gran do que Déu mateix fa als homes, em sorgeix un primer pensament que és: ¿Com, sabent tot això, els esposos podrien negar la possibilitat que un nou ser humà pugui participar d’un destí com l’esmentat tot justificant-se en la comoditat, l’egoisme, la inseguretat del futur, o qualsevol altra causa?

En intentar donar resposta a aquesta qüestió, sorgeix el primer criteri clau a l’hora de comprendre la paternitat responsable: l’a priori de la generositat. Ajornar temporalment o evitar definitivament la vinguda d’un nou membre a la família més que un desig és, i ha de ser, només fruit de la conclusió que els esposos no es veuen amb cor, però amb l’enyorança de no poder donar més de si mateixos. L’estimar, que cerca el bé de l’altre –i aquest altre és un fill potencial–, sinó no és pot parlar d’amor vertader, fa que els casats haurien de partir d’un desig de formar famílies nombroses.

Entristeix veure com la rebuda del primer fill sol ser amb gran goig, i es comunica a tothom que els esposos coneixen, per fer-los participar de la joia que en tenen. Quan es tracta del tercer, sovint no es notifica de seguida i, per exemple, la celebració del bateig resta en la intimitat familiar dels més propers. Ja no dic que ve algun que hom no hi comptava, o al marge de desig dels esposos. Aleshores els esposos, més que goig, en tenen angoixa, preocupació i neguit. Ja no són capaços de contemplar el fill com un do rebut de Déu i és viu com una càrrega. Però el fill segueix essent un fill, amb totes les característiques esmentades en l’apartat anterior, i com a tal s’hauria de rebre igualment com a do, com un gran regal de Déu fet als pares i a la societat. Un dels problemes més greus és que no sabem estimar prou. I d’aquí la tristesa i la dificultat d’acceptar el nou vingut. De fet, entenent l’amor com cercar el bé de l’altre i trobant en l’alegria de l’altre la pròpia alegria i felicitat, ja es veu que quan vivim les nostres responsabilitats com una càrrega no sabem estimar, però quan vivim les càrregues amb goig, hem aprés de debò a estimar.[33]

El segon criteri sorgeix del fet d’adonar-nos qui és Déu, la seva omnipotència, la seva providència amorosa, aleshores els esposos no poden altra cosa que posar en Ell tota, i emfatitzo tota, la seva confiança. És Déu qui regeix els destins dels homes, qui és i seguirà sempre essent-ho, Senyor i jutge de la història, i res no se li escapa de la seva mirada provident.

«Qui governa el món és Déu, no nosaltres –afirmà Benet XVI. Nosaltres li oferim el nostre servei només en allò que podem i fins que Ell ens doni forces. Tanmateix, fer tot el que està a les nostres mans amb les capacitats que tenim és la tasca que manté sempre actiu el servent bo de Jesucrist: «L’amor del Crist ens té agafats» (2 Co 5,14).[34] Un Amor, el de Déu, que ens ensenya a estimar i ens capacita per fer-ho. «Hi ha un text de sant Gregori Nazianzè –comenta el sant Pare en l’encíclica Spe Salvi–, que pot ser molt il·luminador. Diu que en el mateix moment en què els Mags, guiats per l’estrella, van adorar el nou rei, Crist, va arribar la fi per a l’astrologia, perquè des de llavors les estrelles giren segons l’òrbita establerta per Crist. […] No són els elements del cosmos, la lleis de la matèria, el que en definitiva governa el món i l’home, sinó que és un Déu personal que governa les estrelles, és a dir, l’univers; l’última instància no són les lleis de la matèria i de l’evolució, sinó la raó, la voluntat, l’amor: una Persona. I si coneixem aquesta Persona, i ella a nosaltres, llavors l’inexorable poder dels elements materials ja no és l’última instància; ja no som esclaus de l’univers i de les seves lleis, ara som lliures. […] La vida no és el simple producte de les lleis i de la casualitat de la matèria, sinó que en tot, i al mateix temps per sobre de tot, hi ha una voluntat personal, hi ha un Esperit que en Jesús s’ha revelat com a Amor.»[35]

La confiança neix de la fe, esdevé esperança i és el dinamisme més poderós de l’amor.[36] De fet, la manca d’esperança bloqueja l’amor. I tota manca d’esperança és conseqüència d’una manca de fe. «L’esperança –comenta el Pontífex actual– es relaciona pràcticament amb la virtut de la paciència, que no defalleix ni tan sols davant el fracàs aparent, i amb la humilitat, que reconeix el misteri de Déu i es fia d’Ell fins i tot en la foscor. La fe ens mostra Déu, que ens ha donat al seu Fill, i així suscita en nosaltres la ferma certesa que realment és veritat que Déu és amor. D’aquesta manera, transforma la nostra impaciència i els nostres dubtes en l’esperança segura que el món està en mans de Déu i que, no obstant les foscors, al final Ell vencerà, com lluminosament mostra l’Apocalipsi amb les seves imatges esglaiadores. La fe, que fa prendre consciència de l’amor de Déu revelat en el cor traspassat de Jesús en la creu, suscita al seu torn l’amor. L’amor és una llum —en el fons l’única— que il·lumina constantment un món fosc i ens dóna la força per viure i actuar. L’amor és possible, i nosaltres podem posar-lo en pràctica perquè hem estat creats a imatge de Déu.»[37]

Podem, des d’aquesta perspectiva, dubtar de l’amor i l’omnipotència de Déu? No, i mai. I penso que això és un dels principals punts a reiterar als esposos, perquè els quedi ben gravat en el cor, a fi i efecte de no tenir por. La por al futur, la por als fills, la por al què diran, la por a la pressió social, la por a complicar-se la vida, la por a tantes i tantes coses que duen als esposos a empetitir la seva generositat i a fer malbé la tendresa de la seva vida esposal. Sovint, en esposos que subjectivament se senten prou generosos amb els fills, el pensament d’esperar un nou fill, en l’àmbit de les relacions íntimes, els angoixa fins al punt de patir un veritable pànic. Aquesta situació els duu a la manca de tendresa, no sigui que tingui conseqüències –un nou embaràs– que viuen com a dramàtiques.

La por només té un antídot, i s’anomena «confiança». Confiança en Déu provident i amorós. Ja ho digué reiteradament Jesús: «Per tant, no tingueu por: vosaltres valeu més que tots els ocells.» (Mt 10,31) Recordem aquella escena de l’Evangeli quan el deixebles, en veure caminar Jesús sobre les aigües i es van esglaiar, el Mestre els digué «Coratge! Sóc jo. No tingueu por!», i tot seguit Pere demana de caminar sobre les aigües i, en veure que el vent era fort, s’acovardí i comença a enfonsar-se. En cridar a Nostre Senyor, Jesús li recriminà «Home de poca fe! Per què has dubtat?» (Mt 14, 25-32).

Quan Joan Pau II descriu la situació d’Europa, fa una anàlisi de les causes de la manca d’esperança i parla de la por a afrontar el futur íntimament lligada a la pèrdua de la memòria cristiana. «Del futur –comenta el pontífex polonès– es té més temor que desig. Ho demostren, entre altres signes preocupants, el buit interior que tenalla moltes persones i la pèrdua del sentit de la vida. Com a manifestacions i fruits d’aquesta angoixa existencial poden esmentar-se, en particular, el dramàtic descens de la natalitat, la disminució de les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada, la resistència, quan no el rebuig, a prendre decisions definitives de vida fins i tot en el matrimoni.»[38]

Contra la por, la confiança, l’esperança que té com a fonament l’Amor fidel de Déu. Cal posar-se a l’escolta de Déu, que té un designi d’amor per a cadascun de vosaltres. «Digueu-li amb confiança —animava Benet XVI al joves: “Senyor, quin és el teu designi de Creador i de Pare sobre la meva vida? Quin és la teva voluntat? Jo desitjo complir-la”. Tingueu la seguretat que us respondrà. No tingueu por de la seva resposta! “Déu és més gran que la nostra consciència i ho sap tot” (1Jn 3,20).»[39]

Confiança no vol dir, però, abandonar-se a les lleis de la biologia a l’hora d’acceptar només vides, ja que Déu, amb la seva providència compte amb la nostra intel·ligència i voluntat, i amb la nostra llibertat, per a dur a terme els seus plans divins.

A més, en entendre la vida matrimonial i la paternitat i maternitat des de l’òptica de la missió, com a encàrrec diví,[40] ¿qui podria tornar a justificar d’evitar una nova concepció tot prescindint de Déu? Qui sap que Déu sap més, i ens estima, en ser l’Amor digne de Fe, de confiança, la lògica hauria de ser, i aquest és un tercer criteri, de no posar obstacles a Déu. Si Déu considera que ha de venir un nou humà a l’existència haurà de trobar tota la col·laboració dels esposos.

Si vingués a la vida dels esposos un embaràs inesperat i no cercat, la consciència de qui és Déu i el valor i dignitat de la vida del nouvingut durà a l’acceptació serena, agraïda i amb pau, d’aquest nou do de Déu per als pares, i es viuria com un regal i no com una càrrega. Sense la mirada de fe, la paternitat i la maternitat s’enfosqueix en enfosquir-se la veritat de Déu i de l’home mateix. I «només regenerant l’esperança es possible tornar a despertar la imatge simbòlica de la bellesa de formar una família, de la bondat que suposa».[41]

Cal tenir els fills que Déu vol?

Cal tenir els fills que Déu vol? Fer aquesta pregunta a esposos que encara estan en edats fecundes i ja pensen que han complert amb generositat comporta un examen de consciència que sovint no volen ni replantejar-s’ho. Tanmateix cal matisar la resposta. Si s’entén la pregunta com a no fer res i deixar que la biologia marqui la possibilitat d’un nou naixement, la resposta és no. Un no rotund. Podria, fins i tot ser una irresponsabilitat que podria ofendre Déu i la família mateixa. Ara bé, si pel que «Déu vol» se significa allò que Déu de debò vol dels esposos, aleshores no podem més que respondre que sí, i un sí sense condicions. Preferir qualsevol alternativa al voler diví seria una manca de fe en l’amor, la saviesa i la providència de Déu.

Tanmateix caldria ara preguntar-nos, com sabem si Déu vol que els esposos tinguin un nou fill? Déu té moltes maneres de parlar. Tenint presents el principis morals i, alhora, les circumstàncies concretes que envolten la vida dels esposos –dimensions afectives, físiques, econòmiques, psicològiques, socials–, la raó pràctica s’adona d’allò que Déu vol per als esposos aquí i ara. No hi ha receptes fetes, i cada matrimoni ha de triar les seves decisions sota la guia i la llum de Déu.

Una conclusió important que se segueix és que els fills no és una qüestió de gustos. No es tracta de si m’agradaria o no tenir un altre fill. Es tracta d’anar veient què és el que Déu demana als esposos en la situació vital en la que es troben. Si es veuen amb cor de tirar endavant un altre naixement, caldrà fer-ho. Una altra conseqüència, també important, és que el número de fills no es pot decidir a priori, com una negociació dels esposos segons les seves expectatives. La decisió d’anar per un altre fill o no és quelcom que han d’anar descobrint els esposos segons les circumstàncies en les que es troben, tot parlant-ho amb Déu.

Un corol·lari final que se’n dedueix de tota aquesta reflexió i que sintetitza tot aquest pensament, a l’hora d’intentar concretar el número de fills que han de tenir el matrimoni, podria resar així: cal tenir tots els fills que els esposos es vegin amb cor, més el de la heroïcitat. Cal tenir en compte, a més, que un fill que en un determinat moment de la vida dels esposos es viu com a heroic, pot ser, amb el temps, que aquesta dada deixi de ser determinant, perquè ha canviat la situació i les circumstàncies familiars, i l’heroic pugui ser-ne ara un altre de més.

Cal afegir un ulterior element. Només en l’àmbit de la pregària hom pot descobrir la veritat del voler diví. La sintonia de cors dels esposos amb Déu, la gràcia divina i les llums de l’Esperit Sant il·luminen amb una llum nova les seves consciències per veure amb una major objectivitat, tant a si mateixos com la realitat que han de tenir en compte per a judicar, i els dóna la força per determinar-se a secundar la voluntat de Déu.

Benet XVI parlava del silenci de Déu davant les situacions dramàtiques de misèria i pobresa, però ho podem fer extensible davant la situació de tants esposos que viuen amb por la seva paternitat i maternitat. «Ha arribat el moment de refermar la importància de l’oració […]. Òbviament, el cristià que resa no pretén canviar els plans de Déu o corregir el que Déu ha previst. Cerca més aviat trobar-se amb el Pare de Jesucrist, demanant que estigui present, amb el consol del seu Esperit, en ell i en el seu treball (i podríem afegir, en el seu matrimoni i en la seva família i en la seva paternitat). La familiaritat amb el Déu personal i l’abandó a la seva voluntat impedeixen la degradació de l’home, el salven de l’esclavitud […]. Una actitud autènticament religiosa evita que l’home s’erigeixi en jutge de Déu, acusant-lo de permetre la misèria sense sentir compassió per les seves criatures. Però qui pretén lluitar contra Déu basant-se en l’interès de l’home, amb qui podrà comptar quan l’acció humana es declari impotent?».[42] Dit altrement, Déu pot callar –o podem no escoltar-lo–, però mai no ens pot abandonar ni deixar de guiar-nos amb la seva providència amorosa. La confiança torna a ser la veritable resposta: Déu sap més!

Vers una comprensió correcte de l’amor humà

Parlar de la Teologia del Cos ja no és, gràcies a Déu, una novetat, sinó patrimoni comú de la reflexió teològica actual, que ens oferí Joan Pau II. Aquesta teologia del cos se sustenta en la realitat corporeo-anímica del ser humà. El ser humà és un cos animat, una ànima corporalitzada. «U en cos i ànima, l’home, per la seva mateixa condició corporal, aplega en ell els elements del món material, talment que, per mitjà d’ell en persona, assoleixin el seu fastigi i aixequin la veu per a lliure lloança del Creador. […] Ara bé, l’home no s’enganya quan es reconeix superior a les coses corporals i no tan sols com una partícula de la naturalesa o un element anònim de la ciutat humana. En efecte, per la seva interioritat supera l’univers de les coses».[43] En efecte, «el cos humà pertany totalment i plena a la subjectivitat de la persona que actua. És part del jo humà: aquest jo no és només l’esperit, també el cos constitueix el jo humà. El jo no es troba front al cos, sinó que és aquest cos.»[44] Tot sabent que els actes són de la persona, i la persona és corporeo-anímica, això significa que «la total integració, per essència, del cos i dels seus actes en la vida de l’esperit inclou precisament també la integració del cos en l’estructura de l’amor espiritual, d’un amor que descansa en la voluntat lliure i en la racionalitat, i l’acte específic del qual és el lliurament d’un mateix des de la llibertat.»[45] Des d’aquesta perspectiva, l’amor no és només un fet espiritual, sinó una realitat personal i, per tant, també corporal. En virtut de la unitat essencial cos – ànima, l’esperit també parla el llenguatge del cos i s’hi integra. El subjecte de l’amor, de tot actuar humà, és la persona i, per tant, el cos ha de ser considerat com a subjecte i no com a objecte o mitjà de l’amor espiritual.

Déu ha deixat l’empremta de la seva imatge en la corporalitat humana creant-nos sexuats. La diferenciació sexual és una llum que el Creador ha segellat en el cos per a descobrir la nostra vocació i la nostra dignitat. Adam descobreix, en trobar-se davant d’Eva, que és baró, que està fet per a la comunió interpersonal, és a dir, per a l’amor, i que en aquesta comunió s’hi juga la seva felicitat. «La dona –escriu Cafarra– està creada en ordre a la comunió amb el baró i recíprocament; un i altre es descobreixen col·locats en aquest ordre mútuament referencial des del moment mateix en què es miren i es veuen com a baró i com a dona. Aquest acte de visió originària està en l’origen de la seva comunió interpersonal. Quina cosa veuen? Veuen el cos en la seva diferenciació sexual; en i a través d’aquesta percepció del cos sexualment divers veuen també la pròpia persona en quant que cridada a la comunió: inclinada a sortir de la soledat. La sexualitat –o millor dit, el cos humà en quant que sexualment diversificat– és el lloc en què la persona es descobreix a si mateix i descobreix l’altre. I aquest si mateix de la persona és justament el do o regal que ha de fer a l’altre. En aquest nucli descobrim la primera i més fonamental veritat sobre la sexualitat humana. En conclusió: la sexualitat humana està intrínsecament ordenada per a expressar la vocació de la persona a ser do de si mateix a l’altra persona; la sexualitat constitueix la possibilitat mateixa d’aquesta donació; per fi, la sexualitat és el “llenguatge corpori” de la comunió interpersonal entre el baró i la dona».[46]

Però, què és l’amor? Cal aturar-nos un moment per a aprofundir sobre la realitat de l’amor, d’aquell amor que ens farà feliç. I ho faré tot seguint la primera part de l’encíclica Deus caritas est del papa Benet XVI.

El desig de l’altre, l’eros, duu en el seu dinamisme una promesa, la promesa de felicitat. D’una felicitat que només pot fer-se realitat amb la presència de l’altre, aquella persona a qui estimo i que ningú més no pot substituir, alhora que desitjo tenir-la sempre al meu costat. Si no la hi tinc, m’adono que no seré feliç, perquè em mancarà aquell altre que em fa feliç. L’eros, el desig de comunió amb l’altre, incorpora, doncs, l’exclusivitat i la definitivitat. Així ho expressa el Papa: «El desenvolupament de l’amor cap a les seves cotes més altes i la seva puresa més íntima comporta que ara aspiri al que és definitiu, i això en un doble sentit: en allò que implica d’exclusivitat –només aquesta persona– i en el sentit del per sempre. L’amor engloba tota l’existència i en totes les seves dimensions, també la temporal. No podria ser altrament, ja que la seva promesa apunta al que és definitiu: l’amor tendeix a l’eternitat. Certament, l’amor és èxtasi, però no en el sentit d’arravatament momentani, sinó com a camí permanent, com un sortir del jo tancat en si mateix vers el seu alliberament en el lliurament d’un mateix i, precisament d’aquesta manera, cap al retrobament amb un mateix, més encara, cap al descobriment de Déu.»[47]

¿Què s’esdevé quan l’eros, el desig de l’altre, imposa el seu criteri i no arrossega la voluntat del do de si mateix? Aquest és l’eros embriac i indisciplinat, que no és ja elevació, «èxtasi», sinó caiguda, degradació de l’home.[48] L’eros, degradat a pur desig, que és el mateix que dir a pur «sexe», es converteix en mercaderia, en simple «objecte» que es pot comprar i vendre; més encara, l’home mateix es transforma en mercaderia.[49] Aquest eros indisciplinat duu a la possessió de l’altre, no pas al lliurament de si mateix. ¿I qui està disposat a ser cosificat, convertit en objecte de plaer d’un altre i a llarg termini? La pròpia dignitat, per poc que hom es valori, farà que en descobrir que l’altre m’usa però no es dóna, la dita relació té data de caducitat. És impossible que duri.

«Resulta així evident –comenta Benet XVI– que l’eros necessita disciplina i purificació per donar a l’home, no el plaer d’un instant, sinó una manera de fer-li assaborir per endavant , d’alguna manera, el més elevat de la seva existència, aquesta felicitat a la qual tendeix tot el nostre ésser.»[50] L’eros ha d’esdevenir també «agapé», donació de si, per no perdre l’altre en qui es farà realitat la promesa de felicitat que l’eros apuntava. L’àgape «expressa l’experiència de l’amor que ja ha arribat a ser veritable descobriment de l’altre, superant el caràcter egoista que predominava clarament en la fase anterior. Ara l’amor és ocupar-se de l’altre i preocupar-se per l’altre. Ja no es busca a si mateix, sumir-se en l’embriaguesa de la felicitat, sinó que anhela més aviat el bé de l’estimat: es converteix en renúncia, està disposat al sacrifici, més encara, el busca.»[51] I fent-ho així hom troba la felicitat plena, no una mera satisfacció.

L’eros indisciplinat, propi de qui no domina la voluntat, redueix l’altre a pur objecte de satisfacció personal. Ara l’altre val la mesura del meu desig. ¿Què passarà si canvien els meus desigs o m’atreuen nous desigs que la parella no em proporciona? La continuïtat de la dita relació no té futur. ¿Qui vol sentir-se així estimat? Evidentment, ningú no ho vol pas. Aquesta, és, però, la manera d’estimar-se de molts joves que, malmesa la voluntat que els incapacita pel do de si, per la manca de caràcter i de la virtut de la castedat, utilitzen l’altre per al propi gaudi. Dit altrament, l’eros no sustentat pel do de si és pur egoisme. I això no és veritable amor.

Cal, a més, afegir que l’eros i l’àgape, el desig i el lliurament de si, s’han de donar ambdós alhora per fer realitat l’amor ple. «Si bé l’eros –sentencia el Papa– inicialment és sobretot vehement, ascendent –fascinació per la gran promesa de felicitat–, en aproximar-se la persona a l’altra es plantejarà cada vegada menys qüestions sobre si mateixa, per buscar cada vegada més la felicitat de l’altre, es preocuparà d’ell, es lliurarà i desitjarà ser per a l’altre. Així, el moment de l’agapé s’insereix en l’eros inicial; altrament, es desvirtua i perd també la seva pròpia naturalesa. D’altra banda, l’home tampoc no pot viure exclusivament de l’amor oblatiu, descendent. No pot donar únicament i sempre, també ha de rebre. Qui vol donar amor, al seu torn l’ha de rebre com a do.»[52]

La sexualitat revela, doncs, alhora, sobretot tres realitats, l’obertura a l’altra –som amb l’altra–, la vocació a estimar –cal donar-nos per a viure per a l’altre–, i la dignitat humana –hem de ser estimats per nosaltres mateixos. Quan l’amor degenera en sexe que no vol assumir la responsabilitat de l’altra, aleshores «l’anomenat sexe segur, propagat per la civilització tècnica, és en realitat, sota l’aspecte de les exigències globals de la persona, radicalment no-segur, i àdhuc greument perillós. En efecte, la persona es troba ací en perill, i, al seu torn, hi ha en perill la família. Quin és el perill? És la pèrdua de la veritat sobre la família, a la qual s’afegeix el risc de la pèrdua de la llibertat i, doncs, la pèrdua de l’amor mateix. ”Coneixereu la veritat –diu Jesús– i la veritat us farà lliures” (Jn 8,32). La veritat, només la veritat, us prepararà per a un amor del qual es pot dir que és “bell”».[53]

Sintetitzant aquestes idees, i formulant-les perquè sigui més fàcil recordar-les, podem afirmar que «l’eros, el desig, sense el lliurament de si, és expressió de l’egoisme personal; mentre que el lliurament de si, l’àgape, sense el desig, humilia l’altre, no estima prou». L’amor ple només es troba en el desig que esdevé do de si –el desig oblatiu– o en el lliurament total de si amarat de desig –el lliurament desitjós.[54]

De l’amor a la paternitat. Una sola carn. Unitat i inseparabilitat dels significats unitiu i procreatiu

Hem sentit i llegit amb insistència una dada que esdevé com el gran criteri a l’hora de judicar la moralitat dels actes propis del matrimoni en la intimitat conjugal. Els dos aspectes, unitiu i procreatiu, no poden separar-se.[55] Tanmateix, vull posar en relleu que aquest axioma no és més que un corol·lari i una conclusió d’una correcta comprensió de l’amor esponsalici.

«El Concili Vaticà II, particularment atent al problema de l’home i de la seva vocació, afirma que la unió conjugal –significada en l’expressió bíblica “una sola carn” sols pot ser entesa i explicada plenament recorrent als valors de la “persona” i del “lliurament”. Cada home i cada dona es realitzen en plenitud mitjançant el lliurament sincer de si mateixos: i, per als esposos, el moment de la unió conjugal en constitueix una experiència particularíssima. És llavors quan l’home i la dona, en la “veritat” de llur masculinitat i feminitat, esdevenen lliurament recíproc. Tota la vida del matrimoni és lliurament, però això es fa singularment evident quan els esposos, oferint-se recíprocament en l’amor, realitzen aquell encontre que fa dels dos “una sola carn”(Gn 2,24).»[56]

El fet de ser persona, de ser estimada per si mateixa, i de lliurament, del do d’un mateix, tenen una significació i exigències paradigmàtiques en l’abraçada conjugal. «En el moment de l’acte conjugal, l’home i la dona són cridats a ratificar de manera responsable el recíproc lliurament que han fet de si mateixos amb l’aliança matrimonial. Ara bé, la lògica del lliurament total de l’un a l’altre implica la potencial obertura a la procreació: el matrimoni és cridat així a realitzar-se encara més plenament com a família. Certament, el lliurament recíproc de l’home i de la dona no té com a fi solament el naixement dels fills, sinó que és, en si mateix, mútua comunió d’amor i de vida. Però sempre cal garantir l’íntima veritat d’aquest lliurament. Íntima no és sinònim de subjectiva. Significa més aviat que és essencialment coherent amb la veritat objectiva d’aquells que es lliuren. La persona mai no ha de ser considerada un mitjà per a assolir un fi, sobretot, un mitjà de plaer» La persona és i ha de ser solament el fi de tot acte. Només aleshores l’acció correspon a la veritable dignitat de la persona.»[57]

Hem de «llegir», en el moment en el qual els esposos s’uneixen essent una sola carn, el ric significat que posseeix, per a comprendre el «llenguatge del cos en la veritat». «Aquesta lectura –comentà Joan Pau II en una de les seves catequesis– es converteix, doncs, en condició indispensable per a actuar en la veritat, és a dir, per a comportar-se en conformitat amb el valor i la norma moral.»[58] «L’íntima estructura (o sigui, la naturalesa) de l’acte conjugal –prossegueix el Pontífex– constitueix la base necessària per una adequada lectura i descobriment dels significats que han de ser transferits a la consciència i a les decisions de les persones agents, i també la base necessària per a establir una adient relació entre aquests significats, és a dir, la seva inseparabilitat.»[59]

Els significats unitiu i procreatiu

Cal distingir entre funció i significat.[60] El significat d’una acció no és el mateix que la funció que implica. Això té una importància cabdal pel que fa a la unió conjugal, ja que el seu valor no pot ser reduïda a una mera funcionalitat concreta. La funció implica el desenvolupament de les potencialitats naturals segons el dinamisme propi de la facultat en joc. La funció sexual implica un dinamisme propi d’acoblament anatòmic genital entre l’home i la dona, que, alhora, comporta una funció reproductiva. [61] Ara bé, malgrat que des d’un punt de vista fisiològic es dóna igual en els animals, guiats, però, pels instints, en el ser humà, la funció sexual requereix el treball interpretatiu i governatiu de la raó, és a dir, cal descobrir un significat. «El significat vol expressar el sentit d’una acció, en quant que en ell s’enclou un valor, és a dir, quelcom que és bo i que perfecciona la persona, conferint-li una plenitud nova en la seva vida considerada globalment. El significat d’una acció fa referència a la finalitat d’aquesta acció respecte a la vida assolida global.»[62]

Hom pot, doncs, atribuir dos significats fonamentals a l’acció «unió conjugal»: es tracta d’una acció que permet una unió singular als seus protagonistes i, unint-los , els permet d’esdevenir pares. Així doncs, aquesta acció posseeix un significat unitiu i un altre de procreatiu.

Podem, físicament, separar les funcions que acompanyen la unió conjugal. Podem tenir sexe sense fills i fills sense sexe (FIVET, inseminació, avortament, anticoncepció, etc.). No esdevé, però, el mateix amb els significats, encara que sí en la intenció dels esposos. Ambdós sentits estan íntimament units, un reclama l’altra i viceversa. Ambdós s’integren en la dinàmica de l’amor que constitueix els esposos –i el fill– en do mutu i en acollida mútua. Només en l’abraçada dels esposos com un acte de donació recíproca, aquests poden acollir el seu fill com un do. Aquesta és l’única manera digna del ser humà de sorgir a l’existència.

A l’hora, l’acte interior de la voluntat pel qual hom tria lliurar-se sexualment al cònjuge queda especificat en el seu mateix inici com un acte d’amor procreatiu, si no volem negar la donació plena de tots dos i l’acolliment de l’altre en si mateix. «No es tracta, doncs, d’una inseparabilitat moral, en el sentit que no s’han de separar, però que si se separen, al menys es pot realitzar un d’ells, sinó d’una inseparabilitat antropològica, és a dir, que no es poden separar, perquè si es fa, es perden ambdós, fent impossible realitzar-ne cap. I això perquè deixen de ser allò que són.»[63]

Un amor conjugal que no sigui procreatiu, en la mesura que la dona és fèrtil, no és, en el seu significat, un amor conjugal; i una procreació que no es doni en la mútua donació no és una procreació veritablement humana, i ofèn la dignitat de l’altre, i la del possible fill.

Quan parlem de l’amor, s’enclou també el fill, i no s’esgota en l’amor entre els esposos. En el acte per el qual el fill és engendrat, aquest ha de poder reconèixer una cosa essencial, que «no és una cosa que vingui a l’existència per la seva utilitat, perquè no és una cosa, ni ve a l’existència per a saciar ningun desig, perquè és una persona digna de ser estimada per si mateixa, incondicionalment, correspongui o no als desigs dels pares. Ell ve a l’existència com un do, com un regal meravellós que els seus pares han acollit en un acte d’amor.»[64] Quan això no s’esdevé així, es comet una injustícia, la primera, amb el fill, alhora que entre els mateixos esposos.

Què significa, doncs, la connexió inseparable dels dos significats “unió amorosa” i “procreació”? «Significa que entre aquests dos significats existeix una relació d’inclusió recíproca que és constitutiva per a cadascun d’ells: la realitat corporal “procreació” rep la seva peculiaritat específicament humana de l’amor espiritual que la informa, i l’amor espiritual de dues persones que formen la comunitat conjugal rep simultàniament la seva especificitat, en quant és un tipus d’amor molt determinat, de la dimensió procreativa del cos.»[65] Si se separen, o considerades independentment, ja no serien la mateixa realitat. Reitero: l’amor, sense la significació procreativa no seria el mateix amor conjugal; i la procreació sense l’amor, no seria una procreació veritablement humana.

 

Els mètodes naturals

Humanae vitae concretava la paternitat responsable a la llum d’una missió, la realització de la qual ha de tenir en compte la biologia, les passions, les condicions físiques, econòmiques, psicològiques i socials. Quant al fet biològic, la paternitat responsable «significa coneixement i respecte de les seves funcions; la intel·ligència descobreix, en el poder de donar la vida, lleis biològiques que formen part de la persona humana»; pel que fa les tendències, «comporta el domini necessari que sobre aquelles han d’exercir la raó i la voluntat»; i en relació amb les condicions físiques, econòmiques, psicològiques i socials, aquesta paternitat «es posa en pràctica ja sigui amb la deliberació ponderada i generosa de tenir una família nombrosa ja sigui amb la decisió, presa per greus motius i en el respecte de la llei moral, d’evitar un nou naixement durant algun temps o per temps indefinit».[66] Cal, doncs, que els esposos, seguint l’ordre moral, reconeguin la seva missió, tot tenint en compte els seus deures davant Déu, si mateixos, la família i la societat.

Com s’ha de viure aquesta paternitat quan hom decideix d’ajornar un naixement? La resposta de l’Església ofereix com a camí el que s’anomena Planificació Familiar Natural, basada en els mètodes naturals, que s’articulen en funció de la biologia femenina com a element per a decidir la unió mútua.

Un grup d’experts, en la declaració final de la «Reunió sobre els mètodes naturals de regulació de la fertilitat» afirmaren: «Els mètodes naturals són fàcils d’ensenyar i d’entendre. S’adapten a tots els contextos socials i no estan condicionats pel nivell d’alfabetització. La salut de la mare i la del fill resulten beneficiades en espaiar els naixements, la qual cosa no perjudica ni la mare ni el fill. Els mètodes naturals no posen en perill la salut de la parella. La llibertat i els drets de la dona i del marit són respectats gràcies a aquests mètodes que estan centrats en la dona i estan fonamentats en el respecte de la integritat del seu cos».[67] Cal, doncs, «oferir, per tant, a les parelles el mitjà d’exercir lliurament la maternitat i la paternitat responsables»,[68] cal donar-los a conèixer. Joan Pau II demanà a l’encíclica Familiaris Consortio un «compromís més ampli, decisiu i sistemàtic a fer conèixer, estimar i aplicar els mètodes naturals de regulació de la fertilitat».[69]

La continència periòdica, que és una altre manera de referir-se a la Planificació Familiar Natural i als mètodes naturals, significa recórrer a abstenir-se de mantenir relacions sexuals en determinats moments, en els períodes que previsiblement la dona és infecunda. El mètode no és el que evita la concepció ni la impedeix, sinó que proporciona les dades i els coneixements adients sobre els ritmes de fertilitat femenina, a la llum dels quals els esposos hauran de prendre la decisió d’unir-se o abstenir-se bo i valorant què és el que volen i el que assumeixen amb la seva voluntat. Aquests mètodes no regulen absolutament res, a diferència del mètodes anticonceptius, que sí ho fan. Això fa que mètodes naturals i mètodes artificials no són paral·lelament comparatius, en tenir objectes, funcions, resultats i significacions totalment diferents.[70]

En abstenir-se de tenir relacions en els períodes en què la dona pot ser fecunda, malgrat comporta sovint una dificultat i una càrrega, un problema, els esposos s’abstenen d’una modalitat d’expressió de l’amor esponsal –n’hi ha més camins per expressar aquest amor corporalment–, no del mateix amor, ni de la seva entrega mútua, és més, n’és una pedra de toc del veritable amor conjugal.[71]

Rhoneheimer fa notar que fins i tot en abstenir-se, la significació procreativa és present en els esposos en ser conscients d’aquesta possibilitat i integrar-la en la sexualitat en el context de l’amor esponsal,[72] car «estan inserits intencionalment i objectivament en l’estructura de la paternitat responsable».[73] En paraules d’aquest teòleg, a qui seguim en aquest punt, «l’afirmació essencial consisteix, per tant, en què aquests cònjuges viuen aquesta responsabilitat procreativa en la totalitat de l’amor corporar-espiritual quan modifiquen el seu comportament corporal –el seu capteniment sexual– per raons de responsabilitat. D’aquest manera, la sexualitat, inclosa la seva dimensió procreativa, és integrada plenament en un comportament procreativament responsable, en la vida de l’esperit. Aquesta integració operativa no es l’atra cosa que la virtut de la castedat.»[74]

La castedat, doncs, possibilita viure la paternitat responsable en el marc de l’amor autèntic. De fet, si l’amor és qüestió de desig i d’entrega, si el desig no està senyorejat, si hom no es domina sexualment, és impossible que l’exercici de la sexualitat sigui una expressió verdadera d’amor.[75] La castedat, i una expressió de la mateixa que és la continència periòdica, no nega la sexualitat ni el seu exercici, sinó que és «l’energia que sap defendre l’amor dels perills de l’egoisme i l’agressivitat i promoure’l vers la seva realització plena».[76]

Cal concloure, i em sembla força important per a no caure en el biologicisme, del que sovint s’ha criticat el posicionament de l’Església en aquesta qüestió, que el respecte als ritmes naturals de fertilitat femenina no és una norma ni la fonamentació d’una norma –no és la biologia que imposa una normativitat ètica–, sinó que només es fa visible com exigència moral a la llum de la norma moral –cal que els esposos s’estimin de veritat en totes i cadascuna de les expressions de llur vida mútua–, la qual cosa no és pot derivar ja de fet natural dels ritmes de fertilitat.[77]

Sovint se sent la crítica que els que empren la Planificació Familiar Natural tenen la mateixa intenció en evitar una possible generació que aquells que utilitzen altres mètodes artificials. Potser en alguns la intenció sigui la mateixa, però la realitat del que fan, l’objecte moral, és radicalment diferent, alhora que configura una manera de viure la vida matrimonial amb uns altres criteris, també ben oposats, i això des del punt de vista de la mateixa expressió de l’amor conjugal i des de la perspectiva del fill. Negar-se a l’obertura a la vida en el fet de la unió íntima significa negar el llenguatge del cos, que expressa la totalitat del do de si mateix i l’acolliment del do de l’altre en tota la seva totalitat. En no acceptar la maternitat o la paternitat de l’altre, i en no oferir-se amb totes les dimensions de si mateix, significa que no estimem l’altre per si mateix, i no ens donem nosaltres mateixos veritablement. Així ho expressa Joan Pau II en l’encíclica Familiaris consortio: «Quan els esposos, mitjançant el recurs a l’anticoncepció, separen aquests dos significats que Déu Creador ha inscrit en l’ésser de l’home i de la dona i en el dinamisme de la seva comunió sexual, es comporten com a “àrbitres” del designi diví i “manipulen” i envileixen la sexualitat humana, i amb ella la pròpia persona del cònjuge, alterant el seu valor de donació “total”. Així, al llenguatge natural que expressa la recíproca donació total dels esposos, l’anticoncepcionisme imposa un llenguatge objectivament contradictori, és a dir, el de no donar-se a l’un altre totalment: es produeix, no només el rebuig positiu de l’obertura a la vida, sinó també una falsificació de la veritat interior de l’amor conjugal, cridat a lliurar-se en plenitud personal. En canvi, quan els esposos, mitjançant el recurs a períodes d’infertilitat, respecten la connexió inseparable dels significats unitiu i procreador de la sexualitat humana, es comporten com a “ministres” del designi de Déu i “se serveixen” de la sexualitat segons el dinamisme original de la donació “total”, sense manipulacions ni alteracions.»[78]

Quan emprem mitjans per a fer infecunda la relació íntima, desitgem de l’altre allò que ens interessa, i donem allò que estem disposats, però no la totalitat de l’altre i d’un mateix. I en l’amor, com hem vist, regeix una llei que, en paraules del beat Pere Tarrés, és la llei de tot o res. «Per a Déu només existeix una llei –digué el beat–: la del tot o res. Les ànimes grans mai no es lliuren a mitges.» Recordo l’anècdota d’uns acollidors de matrimonis, on l’esposa, en un moment de tendresa li digué al marit: «t’estimo molt», i ell li respongué amb un somriure, «només molt?». Ella quedà desconcertada i no entenia la resposta del seu marit. Donant-li voltes a l’assumpte, dies després s’adonà, i cercà de provocar la mateixa situació, i abraçant el marit li diu: «t’estimo tot». La resposta de l’espòs manifestà que ara sí ho havia entès: «ara sí!». Si m’estimes molt, estimes de mi allò, molt, que t’interessa, però només m’estimes a mi quan m’estimes tot. Hom entén que Déu vol que l’estimem, no molt, sinó tot, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces (Mt 22,37). En l’amor, si no hi és tot, és un desamor.

A més, l’abraçada conjugal, que implica la responsabilitat de les persones, quan hom posa mitjans perquè no vol assumir les dites responsabilitats d’allò que amb el cos se significa com a do i acolliment, aleshores, torna a manifestar un desamor, per molt apassionada que sigui la intimitat. Posar mitjans per a no tenir fills significa també dir, amb el llenguatge del cos, que un possible fill no cap a casa, que no és volgut i que és rebutjat. En aquestes condicions mai no es podrà dir al fill, si ve a l’existència, que és estimat per si mateix des del primer moment, malgrat que finalment alguns el puguin acollir. Però no es pot negar que des del primer moment se li ha dit que no és estimat i això és ja una injustícia amb el nou concebut, la veritat del qual és ser estimat des del primer moment per si mateix. Hom pot entendre, en el rebuig voluntari d’acollir el fill propi per via de mètodes artificials, la freqüent mentalitat abortiva d’aquesta mena de parelles. No hi caps, no et vull, es posa en la pràctica a través de tots els mitjans possibles, l’avortament, també, si cal.

Amb el recurs a la continència periòdica, els esposos, realment no cerquen un fill, però si ve, pels motius que siguin, pot afirmar rotundament que és fruit de l’amor dels pares i que ha estat estimat des del primer moment, en assumir els pares la doble significació de la unió conjugal.

L’anticoncepció no rep la seva malicia moral de l’artificialitat dels mitjans emprats per evitar o impedir que una nova vida humana. Pel fet de ser artificial no significa que no sigui moralment lícit. Si no fos així, tampoc podríem portar ulleres, ni prendre medicines, ni posar-nos pròtesis. No hi ha una contradicció entre natural i artificial, sinó entre natural i antinatural, i no podem mai oblidar, que és un error molt freqüent, que allò que és natural, quan fa referència al ser humà, no és allò que és conforme a la biologia, allò biològicament natural, sinó allò que conforme a la raó i l’amor. L’anticoncepció no és antinatural per ser artificial, sinó perquè expressa en si mateixa una dada de negació del do de si i d’acollida de l’altre,[79] cònjuge o fill, que no respon a l’amor vertader, que no és conforme a l’amor i, per tant, és antinatural, humanament parlant.[80]

Reprenent el mètodes naturals, aquests –malgrat les dificultats reals de viure’ls per part d’alguns matrimonis–, segons T. Melendo, ofereixen una aportació substancial en la dinàmica de l’amor esponsal, que transcrivim íntegrament tot seguit: «els beneficis dels mètodes naturals s’agrupen entorn dels dos grans principis que configuren i fan possible el seu ús: a) un major i més delicat coneixement de l’admirable sexualitat femenina (i, en general, de la dona… i de l’home); i b) l’enriquiment que deriva de la pràctica de la continència periòdica (encara que d’entrada soni sorprenent).

i) El coneixement total del meravellós organisme sexual femení genera, entre altres coses:

– Un increment de l’autoestima de la dona, sorpresa davant l’acurada meravella amb què ha estat creada, també pel que fa a aquesta dimensió tan íntimament personal del propi cos.

– Un augment paral·lel de la comprensió de si mateixa i de la seva psique, que la porta en molts casos a explicar-se situacions i estats d’ànim que fins llavors la desconcertaven.

– La consegüent intensificació del coneixement, estima i respecte cap a l’esposa per part del marit.

– Un augment de la comunicació interpersonal quant a l’exercici de la sexualitat, que millora també, comunament, el diàleg entorn d’altres aspectes de la vida matrimonial i familiar.

– La supressió d’un cert grau d’ansietat —de vegades gens menyspreable—, que acompanya a l’esposa davant «el risc» de quedar-se embarassada.

– L’assumpció conjunta, en el pla d’absoluta igualtat i justícia, de totes les decisions referents al tracte íntim i, en concret, a la joiosa responsabilitat davant l’inapreciable regal dels fills.

ii) Per la seva banda, l’exercici de la continència periòdica porta com a conseqüència:

– Un increment de l’autodomini, amb el que això implica de prova del veritable lliurament —ningú no dóna el que no posseeix realment— i, com a conseqüència, de l’amor exquisidament conjugal.

– Una ajuda inestimable per a sortir d’un mateix i adoptar la perspectiva de l’altre —el cònjuge i el possible fill—, condició ineludible perquè s’instauri el més genuí amor, definit ja per Aristòtil com un «voler el bé per a un altre com a altre».

– Una menor dependència del plaure purament corpori, que per això es torna més ple i més personal.

Com abans suggeria, tots aquests beneficis no tenen res a veure amb el propòsit de restringir el nombre de fills, i poden —i han de!— ser viscuts per tot matrimoni que aspiri a conquistar una major categoria i maduresa del seu amor recíproc, també quan no facin ús de la Planificació Familiar Natural.

iii) Per contra, en relació amb la futura prole, els mètodes naturals permeten:

– Voler amb una intencionalitat redoblada —inaccessible per els qui no dominen els «secrets» d’aquests mètodes— tots i cadascun dels fills que Déu tingui a bé concedir;

– Determinar, dins de certs límits, el moment i les circumstàncies de cada concepció i naixement, de manera que pugui atendre amb major dedicació i efectivitat les necessitats del fill.

– Enriquir amb el regal de la maternitat a alguns matrimonis, en els quals l’esposa es troba afligida per una infertilitat superable a través d’aquests mètodes.

– Quan existeixin causes suficientment greus que aconsellin posposar un embaràs, seguir manifestant i acreixent l’amor conjugal també a través de les trobades íntimes.

– Acceptar amb goig l’arribada d’un fill «no planejat» quan, en contra del que honradament havien cregut descobrir els cònjuges, és aquesta la voluntat de Déu per a ells.»[81]

Com afirmà Joan Pau II, «Molts matrimonis van experimentar com els mètodes naturals de planificació natural promouen el respecte mutu, estimulen l’afecte entre el marit i l’esposa, i ajuden a desenvolupar una autèntica llibertat interior. La seva experiència mereix compartir-se, perquè és la confirmació viva de la veritat que ensenya la Humanae vitae».[82]

Cloenda

Del que he anat exposant fins ací se segueix clarament que la família constitueix la base d’allò que Pau VI qualificà com a «civilització de l’amor»,[83] i n’és el centre i el cor.[84] «No hi ha veritable amor sense la consciència que Déu “és Amor”, i que és l’única creatura d’aquest món que Déu ha cridat “per ella mateixa” a l’existència. L’home, creat a imatge i semblança de Déu, sols pot “trobar la seva plenitud” mitjançant el lliurament sincer de si mateix. Sense aquest concepte de l’home, de la persona i de la “comunió de persones” en la família, no pot haver-hi civilització de l’amor; recíprocament, sense ella és impossible aquest concepte de persona i de comunió de persones. La família constitueix la “cèl·lula” fonamental de la societat. Però hi ha necessitat del Crist –”cep” del qual reben saba les “sarments” per tal que aquesta cèl·lula no estigui exposada a l’amenaça d’una mena de desarrelament cultural, que pot venir tant de dins com de fora.»[85]

Perdre de vista i deixar de viure aquests plantejaments sobre la dignitat humana i l’amor humà no resta indiferent a les persones i a la societat. És, de fet, una de les més greus pobreses. «Aquesta nova forma de pobresa es manifesta concretament en actituds negatives davant la vida i la família. Aquestes actituds duen a oblidar la solidaritat; abandonen els homes a la soledat; no són prou acollidores per a les generacions futures ni prou sensibles a la falta de població. Són actituds que revelen la pitjor de les pobreses: pobresa moral.»[86]

Joan Pau II es preguntava, «¿Són així les famílies a les quals m’adreço en aquesta Carta? Certament no poques són així», però constatant la manca de generositat, bo i tenint en compte les dificultats en què es troben moltes famílies, acabà dient «hi ha poca vida veritablement humana en les famílies dels nostres dies.»[87]

A la Sagrada Família, el sant Pare afirmà, amb una expressió que podem qualificar d’impactant i desconcertant, que «la bellesa és la gran necessitat de l’home».[88] Davant tantes necessitats humanes, econòmiques, afectives, socials i de tota mena, el Papa posa en relleu la bellesa, no com una necessitat més, sinó com la gran necessitat del ser humà. Cal preguntar-nos el perquè. Què té la bellesa perquè esdevingui la gran necessitat humana? De quina bellesa parla el sant Pare en aquesta homilia?

Hi trobem la resposta en un preciós text de Joan Pau II, en la carta als artistes.[89] Tot recordant les primeres pàgines del Gènesi, fa notar la mirada complaguda de Déu davant la creació: allò que havia creat era bo, i Déu veié‚ també que era bell. La versió grega de l’Escriptura, anomenada dels Setanta, expressà adequadament aquest aspecte, traduint el terme “tob” (bo) del text hebreu amb “kalon” (bell). Com afirmà el pontífex polonès, «la bellesa és en un cert sentit l’expressió visible del bé, així com el bé és la condició metafísica de la bellesa». Amb paraules de Plató: «la potència del Bé s’ha refugiat en la naturalesa d’allò que és Bell».[90] També a casa nostra, quan veiem un infant ajudant un ancià a travessar el carrer, el comentari que espontàniament diem és «que maco», i no «que bo».

Aquest lligam entre el bo i el bell, s’aprofundeix en considerar els altres transcendentals com ara la veritat i l’ésser. La filosofia perenne afirma que tots ells «convertuntur», és a dir, són equivalents. Déu, en ser l’Ésser, és alhora la Veritat, el Bé i la Bellesa. En efecte, tota realitat bonica participa de la bellesa de Déu i per això sant Bonaventura podia afirmar: «contemplava en les coses belles el Bellíssim i, seguint les petjades impreses en les criatures, seguia arreu I’Estimat».[91] La bellesa esdevé, doncs, una via d’accés a la realitat més profunda de Déu, i en ser el Verb Encarnat l’origen, el fi i la plenitud (1 Co 1, 15-20) del ser humà, és també via d’accés a la realitat de l’home i del món.

Tot resumint algunes idees de la carta als artistes, la bellesa de l’art continua essent una espècie de pont estès vers l’experiència religiosa i és per la seva naturalesa una espècie de crida al Misteri, fa perceptible i fascinador el món de l’esperit, de l’invisible, de Déu, i esdevé, d’alguna manera, veu de l’expectativa universal de redempció. Si ens adonem, a més, que la pàtria de l’ànima és la religió, aleshores no solament la religió necessita de la bellesa, sinó que aquesta necessita també de la primera. La bellesa és, doncs, clau del misteri i crida a la transcendència. És una invitació a gustar la vida i a somiar el futur. «Per això la bellesa de les coses creades no pot saciar del tot i suscita aquesta arcana nostàlgia de Déu que un enamorat de la bellesa com sant Agustí ha sabut interpretar de manera inigualable: “Tard us vaig estimar, bellesa tan antiga i tan nova, tard us vaig estimar!”».[92]

 Joan Pau II acaba la seva carta als artistes tot demanant-los que «la bellesa que transmeteu a les generacions del demà hi provoqui admiració! Davant la sacralitat de la vida i de l’ésser humà, davant les meravelles de l’univers, l’única actitud apropiada és l’admiració»[93] i posar-se de genolls.[94] I gràcies a aquesta admiració que duu a l’entusiasme, l’home podrà «afrontar i superar els reptes crucials que s’entreveuen a l’horitzó, podrà posar-se dret i reprendre el seu camí. En aquest sentit ha estat dit, amb profunda intuïció, que “la bellesa salvarà el món”».[95]

Ara bé, allò que anhela el ser humà és la felicitat i aquesta només es troba en l’amor. «L’home no pot viure sense amor –asseverà Joan Pau II en la seva primera encíclica–. Ell roman per a si mateix un ésser incomprensible, la seva vida resta privada de sentit si no se li revela l’amor, si no es troba amb l’amor, si no l’experimenta i se’l fa seu, si no en participa vivament».[96] No és, doncs, l’amor a la bellesa el que salvarà el món, sinó la bellesa de l’amor de Déu que estima els homes fidelment i ha fet del servei, de la seva encarnació i de la creu el camí de la salvació, la bellesa dels amors nobles i generosos capaços de fer descobrir el valor de la dignitat humana i la seva vocació a estimar i ser estimats. Aquesta és la bellesa que el món necessita urgentment. D’aquesta mena de bellesa, digué el Papa eslau, es de la que té necessitat el nostre món per no caure en el desesper i posar l’alegria en el cor dels homes. La bellesa, digué Benet XVI a Barcelona, «és l’arrel de la qual brolla el tronc de la nostra pau i els fruits de la nostra esperança. La bellesa és també reveladora de Déu perquè, com Ell, l’obra bella és pura gratuïtat, convida a la llibertat i arrenca de l’egoisme.»[97] Aquesta bellesa és la gran necessitat de l’home, la que salvarà el món.

 

 

47es Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura

Matrimoni i Família per a una nova Evangelització

 

L’AMOR MATRIMONIAL I LA DIGNITAT HUMANA: CLAUS PER A LA COMPRENSIÓ DE LA PATERNITAT RESPONSABLE

Dr. Joan Costa

Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

 1. 1.                   INTRODUCCIÓ

Dos principis antropològics, teològics i ètics fonamentals

1.1.      «l’ésser humà ha de ser respectat i tractat com a persona des de l’instant de la seva concepció i, per això, a partir d’aquest mateix moment se li han de reconèixer els drets de la persona, principalment el dret inviolable de tot ésser humà innocent a la vida». 

1.2.      «L’origen de la vida humana té el seu autèntic context en el matrimoni i la família, on és generada per mitjà d’un acte que expressa l’amor recíproc entre l’home i la dona. Una procreació veritablement responsable envers qui ha de néixer és fruit del matrimoni».

 

 1. 2.                   PATERNITAT I MATERNITAT HUMANES
  1. 2.       

2.1.      La imatge de Déu és el criteri hermenèutic per a comprendre la veritat de l’ésser humà, la seva dignitat i la seva vocació.

2.2.      La paternitat humana està basades en la biologia i, al mateix temps, la superen. No té res a veure amb la procreació animal, malgrat biològicament hi tingui molt a veure.

2.3.      Tot nou ésser humà porta amb ell al món una particular imatge i semblança de Déu mateix: en la biologia de la generació hi ha inscrita la genealogia de la persona.  

 

 1. 3.                   COMPRENDRE LA «GENEALOGIA DE LA PERSONA».  LA DIGNITAT HUMANA
  1. 3.       

3.1.      La generació de cada vida humana és un misteri que només en Déu, el seu creador, troba resposta adequada.

3.2.      La generació i el naixement d’un fill no són el resultat d’una fecunditat abstracta, sinó una acció personal immediata de Déu que fa als esposos a un temps col·laboradors responsables del seu amor unitiu i fecund.

3.3.      Aquesta intervenció divina en la generació de tot home no és només una intervenció creadora, sinó que estableix una veritable relació personal entre Déu i l’engendrat.

3.4.      La vida, en plenitud de sentit, és la vida eterna, la participació en la vida divina.

3.5.      Per ser obra personal i lliure de l’amor de Déu, la vida de tot home està sempre sota la seva cura i sota la seva mirada providents

3.6.      Aquesta és la raó per la qual la vida de l’home és vida d’una persona i té un valor únic que exigeix respecte absolut i incondicionat: perquè des del mateix començament de la seva existència cada ésser humà té una relació personal i immediata amb les Persones divines, no una relació genèrica com les altres criatures. La vida humana és sagrada  i inviolable.

3.7.      Tenint en compte tota aquesta reflexió hom s’adona de la igualtat radical de tots els homes i la seva dignitat comuna.

3.8.      La vida no és la simple existència, sinó una comesa, una vocació, una missió que complir sota la cura amorosa i personal de Déu.

3.9.      Els fills –i tots els engendrats ho són– són sempre un do de Déu.

 

 

 1. 4.   DE LA TEOLOGIA I L’ANTROPOLOGIA TEOLÒGICA A LA VIVÈNCIA DE LA PATERNITAT RESPONSABLE
  1. 4.       

4.1.      L’a priori de generositat

4.2.      Saber estimar. Tot fill segueix essent un do

4.3.      L’esperit de missió. No posar obstacles a Déu

4.4.      la confiança en un Déu amorós i provident, l’antídot contra la por

 

 1. 5.                   CAL TENIR ELS FILLS QUE DÉU VOL?
  1. 5.       

5.1.      No, a una resposta des de la biologia

5.2.      Sí, als que Déu vol de veritat

5.3.      Com ho podem saber? Quins són els criteris?

5.4.      Els fills no són una qüestió de gustos

5.5.      El número de fills no es pot decidir a priori

5.6.      Cal tenir tots els que esposos es vegin amb cor, més el de la heroïcitat

5.7.      La necessitat de la pregària per entendre la voluntat de Déu i portar-la a terme

 

 1. 6.                   VERS UNA COMPRENSIÓ CORRECTE DE L’AMOR HUMÀ
  1. 6.       

6.1.      La teologia del cos. La sexualitat com l’empremta de la imatge de Déu en la corporalitat humana.

6.2.      L’eros i l’àgape. El doble objecte de l’amor: El desig de l’altre i el bé de l’altre

 

 1. 7.                   DE L’AMOR A LA PATERNITAT
  1. 7.       

7.1.      Un principi sovint enunciat: La inseparabilitat dels aspectes unitiu i procreatiu

7.2.      Distinció entre funció i significat

7.3.      Hem de «llegir», en el moment en el qual els esposos s’uneixen essent una sola carn, el ric significat que posseeix, per a comprendre el «llenguatge del cos en la veritat»

7.4.      Els significats unitiu i procreatiu: correlació i garantia mútua del veritable amor

 

 1. 8.                   ELS MÈTODES NATURALS
  1. 8.       

8.1.      Compromís més ampli, decisiu i sistemàtic a fer conèixer, estimar i aplicar els MN.

8.2.      Mètodes naturals i mètodes artificials no són paral·lelament comparatius

8.3.      Els mètodes naturals com condició i garantia de la inseparabilitat dels significats

8.4.      La castedat com a custòdia de l’amor

8.5.      I què passa amb la intenció?

8.6.      L’anticoncepció, negació del llenguatge del cos i negació de l’amor vertader

8.7.      Natural, artificial i antinatural: una clarificació. Artificial no s’oposa a natural. L’analogia de «natural»

8.8.      Els beneficis dels mètodes naturals

8.8.1.                    Des del punt de vista del coneixement de l’organisme sexual femení

8.8.2.                    Des de la perspectiva de l’exercici de la continència periòdica

8.8.3.                    En relació amb la futura prole

 

 1. 9.                   CONCLUSIÓ
  1. 9.       

9.1.      La família com a centre de la civilització de l’amor

9.2.      Són així les nostres famílies? La pobresa moral

9.3.      La bellesa, la gran necessitat de l’home, salvarà el món. La bellesa de l’amor.

«La bellesa que transmeteu a les generacions del demà hi provoqui admiració! Davant la sacralitat de la vida i de l’ésser humà, davant les meravelles de l’univers, l’única actitud apropiada és l’admiració». I gràcies a aquesta admiració que duu a l’entusiasme, l’home podrà «afrontar i superar els reptes crucials que s’entreveuen a l’horitzó, podrà posar-se dret i reprendre el seu camí. En aquest sentit ha estat dit, amb profunda intuïció, que “la bellesa salvarà el món” (Dostoievski)» (Joan Pau II).


[1] Congregació per a la Doctrina de la Fe, Instrucció Dignitas Personæ sobre algunes qüestions de bioètica (DP), 8.9.2008, 1.

[2] DP 4.

[3] DP 6.

[4] DP 7.

[5] Concili Vaticà II, Const. Pastoral Gaudium et spes (GS), 1965, 22.

[6] DP 8.

[7] DP 9.

[8] Joan Pau II, Carta a les Famílies Gratissimam Sane, 2.2.1994, 6. La citarem com a CF.

[9] CF 6.

[10] CF 6.

[11] CF 7.

[12] CF 8.

[13] CF 9.

[14] CF 9.

[15] GS 24.

[16] CF 9.

[17] CF 9.

[18] CF 8.

[19] Resumeixo l’exposició de Miguel Sebastian Romero, Perspectivas teológico morales sobre el uso de la píldora abortiva, Estudio Teológico San Ildefonso. Toledo.

[20] Podríem trobar altres textos bíblic que assenyalen el mateix. Per exemple, quan la mare dels set germans Macabeos diu al petit abans que sigui martiritzat: «Jo no sé com heu aparegut en el meu si, doncs no he estat jo la que us he donat l’alè vital, ni he teixit jo els membres del vostre cos …. Et prego, fill, que miris al cel i a la terra i, al veure tot el que hi ha en ells, sàpigues que a partir del no-res ho va fer Déu i que també el gènere humà ha arribat així a l’existència» (2Mac 7,22 24.28). Tots els homes han estat formats com ho va ser el primer: per una obra personal de Déu creador.

[21] Joan Pau II, Discurs a Kazakhstan, 23.9.2001, 2.

[22] DS 2803.

[23] Joan Pau II, Enc. Evangelium vitae (EV), 25.3.1995, 21.

[24] EV 2.

[25] EV 52.

[26] EV 2; 53.

[27] Ev 40.41.

[28] GS 24.

[29] Ev 39.

[30] EV 42.

[31] EV 43.

[32] Catecisme de l’Església Catòlica (CEC), n. 1658.

[33] Cf. Joan Costa, El camí de la felicitat, Temes d’avui 26 (2007), p. 48.

[34] Benet XVI. Enc. Deus Caritas est (DCE), 25.12.2005, 35.

[35] Benet XVI, Enc. Spe salvi (SS), 30.11.2007, 5.

[36] SS 2-4.

[37] DCE 39.

[38] Joan Pau II, Exhortació apostòlica Ecclesia in Europa (EE), 28.6.2003, 8.

[39] Benet XVI, Missatge XXV Jornades Mundials de la Joventut, 28.3.2010, 3.

[40] Així s’expressa el Concili Vaticà II: «El mateix Déu que digué “no és bo que l’home estigui sol” (Gn 2, 18) i que “va fer… des del principi l’home mascle i femella” (Mt 19, 4), volent-li comunicar una especial participació en la Seva pròpia obra creadora, beneí l’home i la dona dient: “creixeu i multipliqueu-vos” (Gn 1, 28). D’on el veritable cultiu de l’amor conjugal i tota la raó de la vida familiar que en sorgeix, no posposats pas els restants fins del matrimoni, tendeixen a això: que els cònjuges estiguin disposats amb fermesa d’ànim a cooperar amb l’amor del Creador i Salvador, que per mitjà d’ells dilata i enriqueix, dia rere dia, la Seva família.

   En el deure de transmetre i educar la vida humana, que ha de ser considerat com la seva pròpia missió, els cònjuges saben que són cooperadors de l’amor de Déu creador i talment els seus intèrprets. Per tant, compliran llur funció amb humana i cristiana responsabilitat; i, amb dòcil reverència envers Déu, amb comú consell i esforç es formaran un judici recte, atenent sia al seu propi bé, sia al bé dels fills, adés els que ja han nascut, adés els que es preveuen futurs, discernint les condicions, ara materials ara espirituals, dels temps i de l’estat de vida i tenint en compte, finalment, el bé de la comunitat familiar, de la societat temporal i de la mateixa Església.

   Els mateixos cònjuges, en darrer terme, han de realitzar aquest judici davant Déu. Ara bé, que els cònjuges cristians siguin conscients, en llur mode d’obrar, que no poden procedir segons el seu arbitratge, sinó que s’han de regir sempre per la consciència, la qual s’ha de conformar a la mateixa llei divina, dòcils envers el Magisteri de l’Església que la interpreta autènticament sota la llum de l’Evangeli» (GS 50).

[41] José Noriega, El destino del eros, Madrid 2005, p. 257.

[42] DCE 27.

[43] GS 14.

[44] Martin Rhonheimer, Etica de la procreación, Madrid 2004, pp. 66-67.

[45] Ibid., 66.

[46] Carlo Cafarra, Sexualidad a la luz de la antropología y de la Biblia, Barcelona 1992, p. 34.

[47] DCE 6.

[48] Cf. DCE 4.

[49] Cf. DCE 5.

[50] DCE 4.

[51] DCE 6.

[52] DCE 7.

[53] CF 13.

[54] Cf. Joan Costa, El camí de la felicitat, Temes d’avui 26 (2007), p.44.

[55] Cf. Pau VI, Enc. Humanae vitae (HV), 25.7.1968, 12. Per un interessant estudi sobre la qüestió, cf. M. Rhonheimer, Etica de la procreación, Madrid, 2004, pp. 27-174.

[56] CF 12.

[57] CF 12.

[58] JP II, Audiencia General, 11.7.1984, 4.

[59] JP II, Audiencia General, 11.7.1984, 6.

[60] Cf. Noriega, o.c., pp. 238-246; Rhonheimer, o.c., pp. 64-85, especialment p. 70.

[61] Noriega, o.c., p. 238.

[62] Idem.

[63] Ibid., p. 243.

[64] Ibid., 265.

[65] Rhonheimer, o.c., p. 70.

[66] HV 10.

[67] Declaració final de la Reunió sobre els mètodes naturals de regulació de la fertilitat, a «L’Osservatore Romano», ed. espanyola, n. 19, 7.5.1993, p. 9.

[68] Consell Pontifici per a la Família, Evolucions demogràfiques. Dimensions ètiques i pastorals (ED), 25.3.1994, 76.

[69] Cf. Joan Pau II, Exhortació apostòlica Familiaris consortio (FC), 22.11.1981, 35.

[70] Rhonheimer,  o.c., p. 91; cf. FC 32.

[71] Rhonheimer, o.c., p. 93.

[72] Ibid., 94.

[73] Idem.

[74] Idem.

[75] GS 51.

[76] María Luisa Di Pietro, Conferència pronunciada al Congrés Mundial de la Família, Mèxic 2009; http://www.zenit.org/article-29812?l=spanish

[77] Rhonheimer, o.c., p. 94.

[78] FC 32.

[79] «Així, doncs, l’índole moral del mode d’obrar, quan es tracta de compaginar l’amor conjugal amb la responsable transmissió de la vida, no depèn de la sola sincera intenció i estimació dels motius, sinó que s’ha de determinar a partir de criteris objectius, presos de la natura de la persona i dels seus actes, els quals respecten l’íntegre sentit de la recíproca donació i de la humana procreació en un context de veritable amor; la qual cosa no es pot realitzar a no ser que la virtut de la castedat conjugal sigui sincerament conreada.» (GS 51). El subratllat és meu.

[80] Sobre aquesta qüestió cf. R. Spaemann, Lo natural y lo racional: Ensayos de antropología, Madrid, 1989; M. Rhonheimer, o.c., pp.123-130.

[82] Joan Pau II, Discurso als bisbes de EEUU en visita ad limina, 6.6.1998, n. 6.

[83] CF 13.

[84] Idem.

[85] Idem.

[86] ED, 63.

[87] CF 10.

[88] Benet XVI, Homilia a la Sagrada Família, 7.11.2010, § 5.

[89] Joan Pau II, Carta als artistes (CArt.), 4.4.1999.

[90] Ibid., 3.

[91] Sant Bonaventura, Legenda maior, IX, 1., cit. en CArt., 6.

[92] CArt., 16.

[93] Idem.   

[94] CF 7.

[95] CArt., 16.

[96] Joan Pau II, Enc. Redemptor Hominis, 4.3.79, 10.

[97] Benet XVI, Homilia a la Sagrada Família, § 4.

CONFERÈNCIA EN FORMAT WORD: L’amor matrimonial i la dignitat humana: claus per a la comprensió de la paternitat responsable

Reflexions a l’entorn de la categoria “gènere”

Reflexions a l’entorn de la categoria “gènere”

Dr. Enric Vidal

Professor de la Universitat Internacional de Catalunya

En els nostres temps el terme “gènere” ha consolidat la seva presència en l’ús habitual de la nostra llengua. Els mitjans de comunicació, per referir-se a la violència conjugal o domèstica, fan servir sovint l’expressió “violència de gènere”, i també són ja populars denominacions com “igualtat de gènere” o “ideologia de gènere”. A vegades, la paraula “gènere” s’empra senzillament com un substitut formal del terme “sexe”. El freqüent ús del terme, sovint en contextos diferents i amb significats diferents, provoca una certa confusió i perplexitat per parts dels qui no accepten de manera acrítica qualsevol novetat terminològica.

Etimològicament, la categoria “gènere” prové del llatí “genus”, que significa “tipus”, “classe”, “categoria”, i comparteix etimologia amb el verb “generar”. L’entorn natural de la categoria gènere és el de la gramàtica: el gènere gramatical indica la connotació sexual de les paraules d’un idioma. En les llengües indoeuropees i semítiques, els substantius, els pronoms i els adjectius poden ser masculins, femenins o neutres. En alemany, per exemple, la paraula dona és femenina (“die Frau”), però, en canvi, la noia (“das Mädchen”) és neutra, perquè en alemany tots els diminutius són neutres. Que un llibre pertanyi al gènere masculí i una llibreta al gènere femení és una assignació arbitrària, inserida en les convencions d’una llengua determinada, i susceptible de ser alterada en qualsevol altra llengua del món.

A partir dels anys seixanta del segle XX, la categoria gènere va entrar en els camps de la psicologia i l’antropologia. Actualment són molts els qui, erigint-se com a protectors de l’antropologia tradicional, rebutgen l’ús de la categoria gènere en qualsevol tipus de discurs acadèmic, apel·lant als perills del que anomenen la ideologia de gènere. Tanmateix, en aquest article propugnem que la categoria gènere és vàlida per abordar l’anàlisi de la discriminació que tradicionalment han patit les dones al llarg de la història, i per entendre alguns dels fenòmens a l’entorn de la cultura de la masculinitat i la feminitat. En tot cas, i per delimitar terminològicament aquest breu article, considerem que cal diferenciar entre el gènere com a categoria, del feminisme queer, el que comunament s’ha designat amb l’etiqueta ideologia de gènere.

La categoria gènere va néixer per diferenciar-se del sexe. El binomi sexe/gènere va permetre distingir dos aspectes en la persona humana: el sexe, és a dir, el component biològic –l’herència biològica rebuda-, i el gènere, és a dir, la construcció cultural que conté els rols i els estereotips que cada societat atribueix a homes i dones –allò construït-, és a dir, tot allò construït per les societats per tal d’estructurar i ordenar les relacions entre homes i dones.

L’aparició de la categoria gènere està íntimament vinculada amb el moviment feminista. Durant segles, les vides d’homes i dones havien transcorregut en dues esferes totalment separades. Durant segles, la biologia havia dictat els destins vitals que homes i dones havien de seguir ineludiblement. En la cultura de les dues esferes, l’home venia al món a exercir un paper productiu, i la dona estava cridada a acomplir una missió exclusivament reproductiva. L’entorn natural de l’home era la polis, el món laboral, l’àmbit de la tècnica i de la creació. L’entorn natural de la dona, durant molts segles, va ser exclusivament el de la llar, com a esposa i mare, un entorn invisible dedicat a l’ètica de la cura, el llegat tradicional femení. La cultura de les dues esferes, feliçment superada, va representar una fragmentació de l’experiència humana, que va contraposar la producció i la reproducció, la vida pública i la vida privada, la justícia i la cura, la dominació del món i la sostenibilitat, etc. Moltes de les contradiccions del nostre món que separen la vida pública i la vida privada com dos universos irreconciliables són conseqüència de la radical separació de les dues esferes.

En la cultura de les dues esferes, la dona era considerada un ésser desigual respecte de l’home. Una ancestral tradició misògina, originada en la foscor dels temps i transmesa de generació en generació, s’encarregava de menysprear les capacitats intel·lectuals i d’impedir la justa presència i participació de les dones en tots els àmbits de la vida pública. La misogínia es va escampar en el decurs dels segles a través de la cultura popular, la religió, la literatura i la ciència. Al segle XIX, la craniologia, és a dir, la “ciència” que mesurava les dimensions cranials, va confirmar els prejudicis misògins. Les mesures cranials van determinar que els europeus del nord tenien cervells més voluminosos que els del sud, i que les dones posseïen cervells més petits. El 1879, per exemple, la Societat d’antropologia de París va coronar amb la més alta distinció, el premi Godard, un treball de Gustave Le Bon (1841-1931) sobre Les lois des variations du volume du crâne et leurs relations avec l’intelligence. En el seu assaig, Le Bon afirmava que estudiant el desenvolupament dels éssers inferiors –les dones, els salvatges i els infants- es podien reconstruir totes les etapes per les quals havia passat la intel·ligència humana. En la seva obra, Le Bon va determinar que la dona occidental tenia un cervell i un volum cranial que s’apropava al del goril·la.

Tot i les seva complexitat i ramificacions, podríem definir el feminisme a nivell molt elemental com la lluita de les dones per ampliar el seu ventall d’actuacions vitals, i poder participar en igualtat amb els homes dels assumptes públics. La categoria gènere va aparèixer com a resultat d’aquesta legítima aspiració. Per tal de superar la cultura de les dues esferes, es va fer necessari trobar una eina analítica que permetés distingir els aspectes biològics de la feminitat, dels rols i estereotips que la tradició li havia conferit injustament per tal de limitar les seves opcions de vida. En el moment en què les dones, com a grup, van prendre consciència del seu paper secundari en el món, es van començar a qüestionar l’abast de la seva diferència respecte dels homes.  En altres paraules: el feminisme, en un sentit ideològic, ha estat la reflexió que les dones han realitzat sobre la seva pròpia naturalesa, sobre el que significa ser una dona. El binomi sexe/gènere és una de les eines que ha possibilitat aquesta reflexió.

La reflexió occidental més profunda sobre el que significa ser dona la va dur a terme l’escriptora francesa Simone de Beauvoir. El 1949, de Beauvoir va publicar El segon sexe, un profund assaig sobre la condició femenina que es convertiria en el llibre de capçalera  de la segona onada feminista. A El segon sexe, de Beauvoir proclama que si la dona es vol alliberar de les “càrregues” que comporta la vida domèstica –tenir cura de la casa i de les tasques derivades de la reproducció-, és indispensable que s’alliberi en primer lloc de la seva diferència. Per a de Beauvoir, la diferència biològica ha estat utilitzada contra la dona per sotmetre-la al patriarcat; la dona, si vol fugir de l’esfera privada i contribuir al món, s’ha d’alliberar de si mateixa i de les presons que la constrenyen. A partir de El segon sexe, el matrimoni es converteix en una presó patriarcal, i la maternitat en una experiència dolorosa que comporta una càrrega per a tota la vida.

El feminisme que rebutja la diferència ho fa amb les legítimes intencions de denunciar la discriminació contra la dona, però s’equivoca al situar la font de la discriminació precisament en la diferència. Homes i dones estem cridats a ser iguals en dignitat, drets i deures en la diferència, i en totes les esferes, la pública i la privada.

Reprenent el fi de la categoria gènere, afirmem que com a eina analítica ens serveix per il·luminar la construcció cultural que s’ha erigit damunt de la masculinitat o la feminitat, diferència que ens serveix per distingir entre el fet de ser home o dona i els rols associats a aquest fet. La categoria gènere va sorgir en el camp de la psicologia a la dècada dels setanta del segle passat, però aviat va ser emprada pels estudis de la dona que es van realitzar a remolc del feminisme en diverses universitats nordamericanes. El gènere és una categoria simbòlica que ens permet destriar els components culturals a les persones a partir de la interpretació del seu sexe, i que tenen vinculacions amb el camp de l’economia, la política, la cultura, etc.

El que hem après del binomi sexe/gènere, en altres paraules es pot resumir en tres frases telegràfiques:

-Homes i dones són diferents. Les seves diferències són en origen biològiques, però tenen ramificacions en la seva psicologia i comportament.

-Molts dels atributs de la masculinitat i de la feminitat, tot i oscil·lar a través dels temps, tenen un origen biològic.

-No tots els rols, atributs i actituds d’homes i dones són biològics: n’hi ha que són purament culturals, i per tant, susceptibles de variar i canviar amb el temps.

-Hi ha rols que són clarament biològics, i per tant, no intercanviables, com per exemple la maternitat i la paternitat.

La utilització del gènere com a eina d’anàlisi, doncs, no ens ha de portar a una visió tràgicament escindida de la persona humana, en la qual la biologia i la cultura apareixen com a dos elements dislocats, fins i tot antagònics, en la concepció antropològica de la persona.

La polèmica a l’entorn de la paraula gènere prové del radicalisme amb què han emprat el terme algunes teories i autors que, per criticar la desigualtat entre homes i dones, han adoptat antropologies esbiaixades, provinents del liberalisme del segle XVIII i del marxisme del segle XIX, arribant a afirmar que la masculinitat i la feminitat no tenen cap vinculació amb el sexe biològic. Aquestes postures ideològiques, entre les quals s’inclou el feminisme queer o el que més comunament s’ha anomenat ideologia de gènere, consideren erròniament que la desigualtat entre homes i dones està causada per la seva condició sexuada masculina i femenina, de manera que s’intenta prescindir d’aquesta realitat i construir el món social i el món laboral com un món asexual, en el qual sigui indiferent ser home o dona.

Aquesta dislocació de l’antropologia humana, tot i que parteix d’un desig beninencionat el seu intent de combatre la desigualtat històrica entre homes i dones, acaba escindint la persona humana en dos components, el biològic i el construït, i postulant que aquests no guarden cap relació entre si.  En els seus pitjors moments, aquesta visió arriba a prescindir de qualsevol binomi sexual en la caracterització de la persona humana.

Segons aquesta visió, les persones neixen amb un sexe concret –masculí o femení-, que queda reduït a la pura genitalitat i al paper dins la reproducció, i a través de la socialització se’ls assigna un gènere, és a dir, una construcció cultural imposada, formada per tot un conjunt de normes, convencions i estereotips associats al fet d’haver nascut amb un sexe determinat. Hem subratllat el verb assignar perquè aquesta tria lèxica, recurrent en la visió radical de la ideologia de gènere, il·lustra de manera acurada fins a quin punt aquest pensament concep la feminitat i la masculinitat com a construccions culturals artificials, desvinculades dels òrgans, dels rols reproductors, de l’anatomia, els cromossomes i les hormones. Segons aquesta particular visió, tot el comportament sexual de les persones és construït per convencions culturals, i per tant susceptibles de transformació. El gènere, és a dir, la llosa cultural que pesa damunt de la genitalitat i l’herència hormonal, és tractat com un component opressor, esclavitzador de la llibertat de l’individu. Aquesta visió de la identitat humana deixa la persona desballestada, dividida en dues parts irreconciliables, i postula una aproximació a l’ésser humà a les antípodes de la concepció antropològica de la persona com un tot harmònic.

En les darreres dècades, la influència d’aquesta escissió identitaria els diversos sistemes jurídics han evolucionat des de postures radicalment biologistes fins a concepcions purament sociopsicològiques pel que fa al reconeixement de la identitat sexual. Els plantejaments purament sociopsicològics actuals, en el seu sentit més culturalista, acaben reduint la identitat sexual a l’autoconsciència personal i social. El 4 d’abril de 2005 va entrar en vigor al Regne Unit la Gender Recognition Act, que reconeix de manera legal i registral les diferents “identitats sexuals” que una persona pugui adoptar durant el transcurs de la seva vida. També a Espanya, la Llei 3/2007, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones, parteix d’una visió exclusivament sociopsicològica de la identitat sexual, totalment desarrelada del sexe amb el qual els éssers humans naixem. L’article 4.1 de la normativa estableix com a criteri fonamental d’una persona “la identitat de gènere sentida pel sol·licitant o sexe psicosocial”. Des d’aquesta particular perspectiva, la identitat sexual queda desvinculada del sexe biològic per recolzar-se, de manera exclusiva, en un substrat subjectiu, opinable i variable. Aquest canvi de rumb jurídic pot comportar, a la llarga, la desaparició del sexe com a component rellevant en l’exercici del Dret, especialment en el Dret de Família.

Per concloure, podem afirmar que el gènere és una categoria útil per a l’anàlisi de les discriminacions i les relacions home-dona en diversos camps d’estudi, i també vàlida en l’adopció de determinades polítiques d’igualtat. No és vàlida, però, quan el que pretén és contraposar el determinisme biològic de les dues esferes amb un determinisme, aquesta vegada de caire cultural, propugnant una visió inharmònica i escindida de la persona.

Galeria de vídeos

Cardenal Antonelli: la família, imatge de Déu

Entrevista al Cardenal Ennio Antonelli, president del Consell Pontifici per a la Família del Vaticà, durant les 47 Jornades de Qüestions Pastorals, que han tingut lloc a Castelldaura, Premià de Dalt, els dies 24 i 25 de gener de 2012.

___________________________________

L’amor matrimonial i la dignitat humana: claus per a la comprensió de la paternitat responsable

1a part

2a part

3a part

Intervenció del Cardenal Ennio Antonelli, president del Consell Pontifici per a la Família del Vaticà, facilitada per Nazaret TV, durant les 47 Jornades de Qüestions Pastorals, que han tingut lloc a Castelldaura, Premià de Dalt, els dies 24 i 25 de gener de 2012.

___________________________________

5 idees clau del matrimoni i la família

Experts en temes de família, matrimoni i gènere ens donen cinc claus per aconseguir relacions d’èxit. Són el resum de les seves ponències en les 47enes Jornades de Qüestions Pastorals, que han tingut lloc a Castelldaura, Premià de Dalt, els dies 24 i 25 de gener de 2012.

___________________________________

Val la pena casar-se?

El catedràtic Tomás Melendo dóna resposta de manera breu a les raons de perquè val la pena casar-se. El matrimoni ens permet aprendre estimar i per tant ser més feliços.

__________________________________

L’amor matrimonial i la dignitat humana (1a part)

1a part


2a part

3a part

Intervenció del professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan Costa, facilitada per Nazaret TV, durant les 47 Jornades de Qüestions Pastorals que han tingut lloc a Castelldaura, Premià de Dalt, els dies 24 i 25 de gener de 2012.

Paraules de Mons. Lluís Martínez Sistach en les Jornades de Qüestions Pastoral de Castelldaura

Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, durant la inauguració de les Jornades de Qüestions Pastorals “Matrimoni i família per una Nova Evangelització”. Castelldaura, 24 de gener de 2012

Paraules del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, durant la inauguració de les Jornades de Qüestions Pastorals “Matrimoni i família per una Nova Evangelització”. Castelldaura, 24 de gener de 2012

Un saluto cordiale a Su Eminenza il Cardinale Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Ringraziamo molto a Su Eminenza la sua disponibilità e generosità per la sua qualificata presenza e per la richezza che ci offrirà con il suo intervento. La sua conoscenza della realtà del matrimonio e della famiglia in tutta la Chiesa serà per tutti noi un motivo per avere un senzo maggiore di cattolicità.

Saludo molt cordialment també al Sr. Arquebisbe d’Urgell, al Vicari Delegat de la Prelatura a Catalunya, al Delegat Diocesà de Pastoral Familiar, a tots els organitzadors de les Jornades, als ponents i als sacerdots i laics participants. És realment un motiu de goig trobar-nos junts per pregar, per conviure junts i especialment per enriquir-nos amb les exposicions de ponents molt qualificats.

El tema d’aquestes Jornades de Qüestions Pastorals de Castelldaura toca directament el matrimoni i la família per a una nova evangelització. La temàtica és molt actual i molt important i alhora relaciona la realitat del matrimoni i de la família – de l’església domèstica – amb la nova evangelització, com indicant que en la vida dels cristians, individuals i associats, tot ha de ser evangelitzador. La temàtica d’aquestes Jornades ens ajudarà per tal d’animar les famílies cristianes de les nostres diòcesis a participar en la Trobada Mundial de les Famílies que se celebrarà a Milà del 30 de maig al 3 de juny d’enguany.

El matrimoni i la família han de ser evangelitzats i alhora han d’evangelitzar. I han d’evangelitzar els seus propis membres, ja sigui de la família més íntima com de la família més ampla. I han d’evangelitzar tots els qui es troben – viuen, treballen i es relacionen – al seu costat. La família crea un nombre incomptable de relacions socials i cal que enmig d’aquestes relacions sigui portadora de Jesucrist i del seu Evangeli, que la seva actitud com a família cristiana sigui molt evangelitzadora.

La temàtica de les Jornades tractarà del matrimoni i de la família però tenint molt present la nova evangelització. Avui tots estem molt interessats i preocupats per la nova evangelització en els nostres països d’antiga cristiandat, evangelitzats fa segles i segles, però – penso en les societats europees occidentals – amb molta gent que viu com si Déu no existís. Joan Pau II i Benet XVI ens menen cap a la nova evangelització. El Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona que iniciem aquest any està centrat en la nova evangelització. L’Església està abocada a la nova evangelització per diverses raons. En primer lloc, perquè  l’Església existeix per a evangelitzar com ens digué Pau VI en l’Evangelii nuntiandi. En segon lloc, perquè constatem arreu del nostre món pròxim com les nostres societats, famílies i persones es van descristianitzant; és urgent evangelitzar, anunciar Jesucrist i el seu Evangeli. En tercer lloc, perquè el Papa Benet XVI ha creat un nou Dicasteri de la Cúria Romana, el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització, que posa en relleu la importància que el Sant Pare dóna a aquesta activitat essencial de l’Església. En quart lloc, el Papa ha determinat que el tema del Sínode dels Bisbes de l’octubre de 2012 sigui la nova evangelització per la transmissió de la fe cristiana. En cinquè lloc, centrat més a Barcelona, participen amb nosaltres onze ciutats per la “Missió Metròpolis”, amb activitats comunes a totes les dotze ciutats amb un esperit evangelitzador, com serà la sessió de “l’Atri dels Gentils” que celebrarem a Barcelona al més de maig. Tot això ens porta a relacionar el matrimoni i la família amb la nova evangelització, cosa que es farà durant aquestes Jornades i ens ajudarà en el nostre treball pastoral que tots realitzem com a pastors.

Benet XVI, en les paraules que dirigí el passat dia primer de desembre als participants en l’Assemblea Plenària del Pontifici Consell per a la Família, els va dir que “la nova evangelització depèn en gran part d’aquesta església domèstica. La família fundada en el sagrament del matrimoni és una actuació particular de l’Església, comunitat salvada i salvadora, evangelitzada i evangelitzadora. Com l’Església, la família està cridada a acollir, irradiar i manifestar en el món l’amor i la presència de Crist”.

A Barcelona tenim la Basílica de la Sagrada Família, icona de la nova evangelització i santuari de la família. La Basílica uneix la família i la nova evangelització i l’arxidiòcesi està molt interessada en que aquest monument religiós, curull de bellesa i de simbologia bíblica, eclesiològica, catequètica i litúrgica ajudi a moltíssimes famílies a imitar la Sagrada Família de Natzaret i a trobar en la família l’autèntica bellesa que porta cap a Déu Summa Bellesa.

Mai agrairem prou al Sant Pare Benet XVI que acceptés la invitació que li vaig fer de dedicar el temple de la Sagrada Família. Fou una celebració històrica, en la qual hi va participar també l’estimat Cardenal Antonelli, com a responsable del Dicasteri dedicat a la Família. Ha estat providencial que el servent de Déu Antoni Gaudí ens hagi deixat un projecte únic al món que contribueix a posar en relleu el valor inestimable de la família i a realitzar la nova evangelització.

L’avui basílica de la Sagrada Família va néixer per a proposar la Família de Natzaret com a referència espiritual per a totes las famílies. Josep Maria Bocabella, fundador de l’Associació de Devots de Sant Josep va tenir aquesta inspiració en un viatge a Roma, en el qual van regalar al Papa una imatge de la Sagrada Família. Després de passar pel santuari de Loreto, es va proposar reproduir a Barcelona la Santa Casa, la qual, segons la tradició, va ser transportada pels àngels des de Palestina a la basílica italiana on ara es troba.

Així es feia realitat el projecte pedagògic i espiritual d’un gran apòstol de la família, Sant Josep Manyanet, fundador de dues congregacions religioses –els Fills de la Sagrada Família i les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret- de “fer del món una família i de cada família un Nazaret”.

El nostre estimat arquitecte Antoni Gaudí, en la seva vida va donar un gran testimoni d’amor a la seva  família. Va tenir cura del seu pare, que va morir a la longeva edat de 93 anys, conservant la seva energia i la seva clarividència fins l’últim moment. Per a cuidar degudament del seu pare i de la seva neboda Rosa Egea, filla de la seva germana, òrfena i malalta, va comprar una de les cases construïdes per ell al Parc Güell –ara convertida en Museu Gaudí- i va demanar la col•laboració d’unes religioses per tal que els atenguessin degudament. Quan, a la nit, tornava de la seva feina a la Sagrada Família, sempre preguntava: “Què ha fet la nena?”

Benet XVI, durant la bella homilia de la cerimònia de la dedicació ens va recordar que “La iniciativa d’aquest temple es deu a l’Associació de Devots de Sant Josep, els quals van voler dedicar-lo a la Sagrada Família de Natzaret. Des de sempre, la llar formada per Jesús, Maria i Josep ha estat considerada com a escola d’amor, pregària i treball. Els patrocinadors d’aquest temple volien mostrar al món l’amor, el treball i el servei viscuts  davant de Déu, tal com els va viure la Sagrada Família de Natzaret”.

El Papa reconeixia que “les condicions de vida han canviat molt i amb ells s’ha avançat enormement en àmbits tècnics, socials i culturals”. Però també va afegir que “no podem acontentar-nos amb aquests progressos. Juntament amb ells han d’estar sempre els progressos morals, com l’atenció, protecció i ajut a la família, ja que l’amor generós i indissoluble  d’un home i d’una dona és el marc eficaç  i el fonament de la vida humana en la seva gestació, en el seu naixement, en el seu creixement i en el seu terme natural. Només on existeixen l’amor i la fidelitat, neix i perdura la veritable llibertat”.

El Papa, en parlar davant aquest gran monument a la família com a institució social fonamental, no va dubtar en resumir el que es pot qualificar com la “política familiar” de l’Església, en dir: “Per això, l’Església malda per adequades mesures econòmiques i socials per tal que la dona trobi a la llar i a la feina la seva plena realització; per tal que l’home i la dona que contreuen matrimoni i formen una família siguin decididament recolzats per l’Estat; perquè es defensi la vida dels fills com a sagrada i inviolable des del moment de la seva concepció; per a que la natalitat sigui dignificada, valorada i recolzada jurídica, social i legislativament. Per això, l’Església s’oposa a totes les formes de negació de la vida humana i recolza tot el que promogui l’ordre natural a l’àmbit de la institució familiar”.

I en l’al•locució de l’hora de l’angelus, que el Papa va resar des de la façana del Naixement de la basílica, en un moment en el qual les paraules de Benet XVI anaven especialment dirigides urbi et orbi, a l’Església i al món, va voler de nou referir-se a la família, en dir: “Avui he tingut l’enorme goig de dedicar aquest temple a qui essent Fill de l’Altíssim, es va fer no res fent-se home i, en el silenci de la llar de Natzaret, ens ha ensenyat, sense paraules, la dignitat i el valor primordial del matrimoni i la família, esperança de la humanitat, en la qual la vida troba acollida, des de la seva concepció fins el seu declivi natural. Ens ha ensenyat també que tota l’Església, escoltant i acomplint la seva Paraula, es converteix en la seva Família. I més encara ens ha encomanat ser llavor de fraternitat que, sembrada en tots els cors, encoratgi l’esperança”. Aquestes paraules ens ajuden a comprendre el significat familiar i universal de la nostra basílica, que aspira a ser un símbol de fraternitat entre tots els pobles del món, per a que constitueixin una família de la que se sentin tots ells membres solidaris.

Atès que sou sacerdots els qui participeu en aquestes Jornades, em plau molt agrair als sacerdots de les diòcesis de Catalunya el seu esperit eclesial, el seu treball constant i esperançador i la seva disponibilitat. Conec bé dues diòcesis de Catalunya per haver-ne estat bisbe i una, Barcelona, per ser-ne el pastor. Puc afirmar que els sacerdots de les nostres diòcesis sou pastors per damunt de tot i que cerqueu el bé espiritual dels fidels. Sempre heu estat acollidors de tots els qui venen de fora i avui ho continueu fent amb la munió d’immigrants que han vingut a casa nostra i les nostres comunitats són acollidores i molts immigrants realitzen responsabilitats en les parròquies i comunitats, de tal manera que voleu fer de les parròquies autèntiques famílies per a la nova evangelització.

Reconciliacions conjugals: experiències sobre mediació i teràpia familiar

RECONCILIACIONS CONJUGALS

1. INTRODUCCIÓ.

Bon dia. És per a mi un immens honor ser aquí, agraeixo a mn. Albert Barceló que hagi tingut la gentilesa de convidar-me a compartir taula amb tan prestigiosos ponents i  tan distingit auditori i pel seu interès en el que jo vaig a exposar.

En les seves carpetes trobaran un esquema breu d’aquesta ponència que els ajudarà a entendre’m millor.

Començaré la Introducció presentant-me breument. Estic casada i sóc mare de cinc fills. Professionalment vaig començar en l’ensenyament, i després vaig estudiar Mediació i Teràpia Familiar a l’Escola de la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Des de fa més d’onze anys col·laboro com a voluntària en el Servei d’Acollida Matrimonial i Orientació Familiar (SADOF) que ofereix la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona; ​​ el sacerdot Dr. Manuel Claret n’és l’actual delegat. Atenc a persones amb dificultats a nivell individual, conjugal i familiar.

De la meva experiència en aquest Servei i d’algunes altres intervencions puntuals en la mateixa línia és del que vull parlar, per allò que la meva visió de les relacions conjugals que trobo amb més freqüència pugui aportar-los quan vostès atenguin gent amb dificultats familiars, tant si prenen la decisió d’aconsellar-los personalment com si creuen que procedeix derivar-los a un centre específic d’Orientació, Mediació, Teràpia Familiar o Teràpia de Parella.

No obstant això, abans d’entrar en les relacions conjugals pròpiament dites, els exposaré algunes dades relatives al nostre Servei.

2.SADOF

2.1.SERVEI

Les nostres instal·lacions es troben ubicades a l’emblemàtic edifici del Seminari de Barcelona. El Servei, que va néixer el 1978 sota l’impuls del mn. Josep Boix, mort recentment, està obert a qualsevol persona i és gratuït, si bé se suggereix, quan sigui possible, una aportació de 10 € per sessió.

Al llarg dels anys les visites han anat en augment. Perquè es facin una idea, l’any 2010 vam realitzar 422 sessions, la majoria per ajudar a millorar relacions familiars, i en algunes ocasions facilitant orientació jurídica sobre temes de matrimoni i família.

Som un conjunt de set col·laboradors voluntaris (psicòlegs, metges, advocats, mediadors, psicoterapeutes…) -entre els quals em trobo- especialitzats en conflictes de parella, i comptem amb el suport d’una secretària. Des del principi mn. Josep Boix va voler que aquest equip rebés assessorament i supervisió per professionals amb formació específica en matrimoni i família, i es va encarregar aquesta tasca a la Fundació Vidal i Barraquer, on encara avui ens seguim reunint cada setmana amb el nostre actual supervisor, el sacerdot claretià i psicòleg mn. Antoni Gomis.

Molts dels nostres usuaris són remesos per sacerdots, rectors, diaques, vicaris, seminaristes, personal de la Casa, Assistents Socials, Aldees Infantils, amics i coneguts nostres o de persones a les quals prèviament vam atendre, derivats des del Telèfon de l’Esperança, Centres D’Orientació Familiar (COFs) pertanyents a diferents Bisbats, o que ens han conegut a través de la nostra pàgina web (www.pastoralfamiliarbcn.cat).

En algunes ocasions, derivem certs casos a centres més adequats, com poden ser recursos de salut pública, Provida, la Fundació Vidal i Barraquer o residències per a mares solteres, entre d’altres.

2.2. USUARIS

Les persones que ens sol·liciten ajuda solen tenir, al meu entendre, certa estima pels valors espirituals, i vénen perquè l’Església els sembla una institució seriosa, amb ètica, de la qual poden fiar-se, encara que ells mateixos es considerin catòlics escassament practicants o fins i tot no creients. En aquests últims casos, solen tenir familiars amb sentiments religiosos profunds de qui en valoren l’opinió. Sens dubte, i el fet que el Servei sigui gratuït, o gairebé gratuït, és també un incentiu important.

Encara que no sempre, els qui vénen estan majoritàriament casats per l’Església des de fa alguns o molts anys i volen -almenys un dels dos- arreglar la seva malmesa relació conjugal. Altres vegades acudeixen al nostre Servei dones abandonades pels seus marits, així com persones preocupades pels seus fills. Solen procedir d’extracte social mitjà o mitjà-baix, però també hi ha certa demanda entre classes socials més altes, amb certa freqüència per part de cònjuges amb profundes creences religioses.

Finalment, cal esmentar que, en algunes ocasions, ens sol·liciten assessorament jurídic en temes de família, i puntualment Mediació Familiar tal com l’entenia la llei catalana de l’any 2001, és a dir, com a ajuda als esposos per separar el més civilitzadament possible i que conservin, almenys, la capacitat de diàleg necessària per arribar a acords referents als fills i béns.

Afortunadament el 2009 es va ampliar la legislació anterior, de manera que la Mediació Familiar a Catalunya ja no és només aplicable en casos de ruptura conjugal, sinó també entre esposos que busquen millorar la seva comunicació i/o relació. Aquest és un canvi valuós, ja que qui té dret a justícia gratuïta pot beneficiar-se de l’ajuda d’un mediador no només si volen separar-se, sinó també si volen lluitar per ser feliços junts.

2.3 ACOLLIDA

Com cal esperar al nostre Servei, el primer pas ha de ser d’exquisida acollida. Cal un encontre càlid, on la gent se senti còmoda, escoltada i compresa, independentment de les creences, opinions i circumstàncies.

Això pot portar més temps del que sembla, perquè no és un mer formalisme educat, sinó anar descobrint en qui tracta d’obrir la seva intimitat –a mesura que van desplegant la seva personalitat- la seva brillantor personal, allò que el fa atractiu, diferent, especial, únic. És apassionant i molt enriquidor com davant els meus ulls homes i dones que en un primer cop d’ull percebo com anodins, deslluïts, fins i tot vulgars, es transformen progressivament en éssers meravellosament humans, protagonistes d’històries que, sens dubte, superen qualsevol ficció.

En una paraula: l’acollida ha de ser genuïna, no mera cortesia, és a dir, imprescindible per generar una relació de confiança que permeti que la intervenció funcioni. I, és clar, queda fora tot indici de judici, no només aquells que alguns usuaris de manera tramposa busquen que els professionals fem del cònjuge, sinó també els que la nostra personal prepotència pugui interiorment gosar emetre.

2.4. SOL·LICITUDS D’AJUDA MATRIMONIAL

Al mateix temps que anem teixint aquesta relació de confiança entre el professional i els usuaris, s’aborda la seva petició d’ajuda. Encara que moltes vegades aquesta sol·licitud d’ajuda és sincera, en algunes ocasions detecto cert autoengany o veig que les persones vénen per complaure a algun familiar o amic, sota amenaça de separació, quan apareix simptomatologia patològica, etc. Però sense interès real per lluitar per seu matrimoni o superar el seu rancor -fins i tot el seu secret anhel de venjança- cap al seu cònjuge.

N’hi ha que, decidits a separar-se -majoritàriament dones-, vénen per confirmar que el seu matrimoni és inviable i reduir així el seu sentiment de culpa en deixar l’altre, en vista que ni en l’Església se’ls ha pogut ajudar, amb l’aparença de si més no haver-ho intentat. Aquest afany per alliberar-se del sentiment de culpa també el vaig poder observar a l’Hospital de Sant Pau quan vaig fer allà pràctiques, amb l’excepció que s’apel·lava a l’autoritat científica, no a la religiosa, a l’hora de demostrar que el seu era un cas perdut que prestigiosos professionals no van poder esmenar.

Per la meva part, quan em trobo davant raonables dubtes sobre el sincer interès per l’ajuda que sol·liciten, procuro que les intencions de cada un quedin clares i que cadascú es responsabilitzi plenament de les seves decisions.

Els comento això perquè ho considero un parany inconscient al professional que tracta d’ajudar amb què penso que vostès probablement també s’hauran trobat en cert sentit. Vull dir: hauran atès a persones que es queixen del seu cònjuge i es tracten de convèncer a si mateixes -o qui els escolti, fins i tot els fills- que estan posant tot de la seva part en el seu matrimoni, demanant ajuda per tranquil·litzar la seva consciència, però sense arribar a posar tota la carn a la graella, potser convençudes que “aguantar” al seu cònjuge és tot el que cal fer.

Probablement hauran trobat gent molt devota que assisteix a trobades religioses diverses amb la idea que això els donarà la suficient paciència i capacitat de sacrifici per suportar els defectes o desequilibris del seu cònjuge, conformant-se amb sobreviure dins del seu matrimoni, en lloc de revisar la seva relació amb mirada autocrítica, fins i tot de tenir la humilitat de buscar ajuda professional, i aspirar a millorar personalment i tractar de ser feliços junts, com és propi de la unió conjugal.

Tinc constància que algunes persones, per temors diversos, han rebutjat la invitació del seu cònjuge a un tractament de parella, al mateix temps que es conformen amb mantenir un matrimoni infeliç, de vides paral·leles, i calmen la seva consciència omplint l’agenda d’activitats molt bones en si mateixes però que generalment no són suficients per canviar la inèrcia desviada de la seva relació matrimonial.

Encara que en molts d’aquests casos hi ha certesa de compromís, sí que sol faltar enamorament, bé des de l’inici, bé perquè la rancúnia va ocupar el seu lloc. I és en aquestes unions que massa sovint, fent del matrimoni un trist deure, s’humilia l’altre en no estimar-lo per ell mateix, sinó pel que aporta al propi projecte personal.

3.Conflicte conjugal

Per aprofundir en allò que realment passa entre els cònjuges, és especialment útil localitzar on se situen els problemes. Permetin-me exposar a grans trets la classificació elaborada per Carmen Camp (psicòloga clínica i subdirectora de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona), segons la qual podem englobar aquests problemes en tres categories: 1ª: divergències en la definició de la relació, 2ª: divergències en el contingut de la relació i gestió de la convivència i 3ª: divergències en la gestió i resolució de conflictes. Tractaré els tres tipus per separat, si bé és freqüent que en la pràctica es donin simultàniament dues o fins i tot les tres possibilitats.

3.1. DIVERGÈNCIES EN LA DEFINICIÓ DE LA RELACIÓ

En primer lloc, comentaré extensament pel que fa a les divergències en la definició de la relació. Veiem que cada cònjuge entén la relació que els uneix a la seva manera i les seves expectatives no coincideixen, malgrat la qual cosa no solen saber del tot el que els passa, ni abordar el tema directament, sinó a través de conflictes, crisi o fins i tot símptomes patològics. Estan desorientats, no acaben de localitzar d’on vénen les dificultats, potser perquè és massa dolorós per enfrontar sense un suport terapèutic.

Hi ha multitud de casos en aquesta categoria. Per exemple, falta amor sincer en noces precipitades o en algun cònjuge “deïficat” amb prepotents expectatives de millorar l’altre, o no hi ha acord sobre aspectes clau com poden ser els projectes personals i professionals de cada un, la fidelitat, el compromís o com cada un entén el vincle amorós, les seves necessitats de fusió o diferenciació emocional, etc.

Aquestes característiques personals tenen bastanta relació amb les vivències de la infància i amb els estils relacionals de les respectives famílies d’origen.

Hi ha famílies tipus clan, molt unides (que guarden lleialment els seus secrets i que viuen l’allunyament com una traïció), i famílies deslligades (en què els membres tenen més autonomia i capacitat d’obrir la seva intimitat a l’exterior). L’idoni seria famílies al voltant del punt mig entre els dos extrems, però això no és el que solem trobar-nos. És més, en cada matrimoni sol haver un cònjuge de cada un d’aquests dos tipus de família, i els problemes apareixen quan s’interpreta la conducta de l’altre i de la família política d’acord amb els propis paràmetres, tot i que ambdues famílies de procedència estan en pols oposats en aquest sentit.

A més, en les famílies molt unides -però no només en aquestes- trobem molts cordons umbilicals per tallar; moltes persones que, perquè no quedi la seva lleialtat a la seva família d’origen en dubte, anteposen els pares i germans al propi cònjuge, trencant l’ordre natural propi del matrimoni.

Alguns exemples són: el cònjuge que rebutja fer teràpia perquè no tolera abordar aspectes dolorosos de la seva família d’origen o no es perdonaria qüestionar-la; els homes que des de nens es van veure abocats a protegir els pares i germans i segueixen considerant-ho la seva prioritat tot haver-se casat (i posterguen les seves dones, que van acumulant rancor); o el cas de la filla assenyada i bondadosa que sempre va cuidar de la seva mare alcohòlica, i que un cop casada tractava de seguir fent-ho a costa del marit.

Aquests casos fàcilment deriven en lluites de poder, el tema de fons que més es repeteix en les visites que rebo, gairebé un comú denominador.

Imagino que fa anys, quan les expectatives d’home i dona respecte al seu paper en el matrimoni i la família eren inqüestionablement les tradicionals, aquest no era un punt tan provocador. Però avui no és així, ara hi ha més opcions, i encara que les dones estem contentes de tenir accés a terreny abans exclusivament masculí donat el desenvolupament i prestigi que comporta, els homes es resisteixen més a introduir-se al infravalorat món de les tasques domèstiques i la cura i educació dels fills. És lògic, per tant, que en aquestes circumstàncies els cònjuges d’avui tinguin un major repte a portar bé el repartiment de poder i de papers a exercir dins del seu matrimoni i família.

Perquè els cònjuges deixin de lluitar pel poder i aprenguin a fer equip, és important entendre què els passa, com funciona la seva relació i des de quan és així. A mi personalment m’és molt útil distingir entre matrimonis simètrics, en els quals les posicions són d’igualtat, i matrimonis complementaris, en els que un té més poder que l’altre, de vegades presentant posicions de “protector” i “protegit” o ” dominador” i “sotmès”, per exemple.

L’idoni és que, encara predominant un dels dos tipus de relació, no sempre es repeteixi igual. L’experiència indica que quan falta flexibilitat i les postures es fan rígides els problemes estan gairebé assegurats.

En el cas de les relacions simètriques, serà molt difícil que funcionin quan es busca taxativament un repartiment de poder igualitari al mil·límetre, i és probable que es donin situacions d’”escalada simètrica”, en la qual cada un tracta d’imposar -trepitjant l’altre-, arribant fins i tot fins a la violència o simptomatologia patològica. Caldrà ajudar els cònjuges a que aprenguin a sortir d’aquestes lluites i uneixin forces en comptes de rivalitzar.

D’altra banda, les parelles de relació predominantment complementària en les que sempre és el mateix el que dirigeix, ​​tampoc solen funcionar bé a llarg termini. D’alguna manera la persona sistemàticament relegada perd el seu atractiu davant l’altre o busca maneres inadequades de ser tinguda en compte, moltes vegades també patològiques. Caldrà ajudar-los a aprendre a complementar sense menyspreus, donant-se reconeixement mutu.    

En altres ocasions, les dificultats no vénen de la rigidesa de les posicions, sinó de canvis en les mateixes, contra els que sol rebel·lar-se qui perd poder. És el cas de relacions complementàries que passen a ser simètriques, o viceversa, i d’intercanvis de posicions “protector” – “protegit”, “dominant” – “sotmès” etc.  Aquests processos es solen donar arran de canvis de salut, d’estatus professional, econòmic, social i cultural, per exemple.

En comparar aquests dos tipus de patrons relacionals, vam detectar que, mentre en les parelles de relació simètrica les lluites de poder són més clares, les confrontacions més obertes, les baralles més explícites (amb freqüència per posseir “la raó”), en les relacions complementàries les lluites de poder són moltes vegades indirectes, soterrades, malenteses pels mateixos protagonistes i fins i tot pel seu cercle més pròxim.

Exemples de conductes que busquen -més o menys conscientment- sotmetre al cònjuge poden ser: coquetejos o infidelitats; posposar al cònjuge enfront de la pròpia família d’origen, als fills, a alguna amistat a la qual se li compten “secrets de parella” , fins i tot a un animal domèstic, a l’esport, a la feina i/o qualsevol altra activitat moltes vegades bona en si mateixa; erigir-se com a protector i guia de l’altre, desqualificant més o menys subtilment, mentre al seu torn aquest cònjuge entra en el joc assumint el paper d’incompetent; boicotejar el desenvolupament professional de l’altre; aprofitar-se de la creença de “qui paga mana”; desautoritzar el cònjuge davant tercers, potser davant els fills, amb paraules, gestos, somriures burletes, mirades feridores o subtils menyspreus; o caure fins i tot en símptomes patològics que fan que el cònjuge que ostenta el poder quedi a mercè de l’incontrolable i l’altre, habitualment sotmès, augmenti la seva cota de poder en la relació al mateix temps que baixa en autoestima, com seria en el cas de les addiccions, autolesions o les tan freqüents avui en dia depressions, que dit sigui de passada, solen solucionar-se molt millor amb un tractament de parella, que entén el símptoma dins del seu context familiar, que centrant-se en la persona malalta i el seu trastorn.

També podem incloure en aquesta llista de maldestres maneres de lluitar pel poder dins de la relació conjugal o de ressentir-se per haver-lo perdut, alguns símptomes físics i malalties amb els quals el cos exterioritza el malestar anímic que la ment no supera o fins i tot ni reconeix ni verbalitza.

Aquest és el cas d’algunes afonies, simptomàtics mals de cap (un dels meus clients ho patia sempre just abans de la nostra sessió setmanal), problemes de visió, alopècies, dolors d’esquena, d’ossos, de peus, contractures musculars i fins i tot doloroses fibromiàlgies desenvolupades davant situacions altament estressants, per exemple.

Els problemes de salut són factors a tenir molt en compte, i poden ser valuosos indicadors de malestars emocionals que caldrà abordar perquè les persones puguin arribar a conèixer-se i trobar-se millor, i aprenguin a comunicar-se amb claredat, a parlar amb paraules, no a través de trastorns corporals.

De la mateixa manera, com funcionen les relacions sexuals entre els esposos constitueix també una poderosa metàfora de la relació i dóna pistes al professional dels problemes subjacents entre els cònjuges.

Un exemple interessant en què la sexualitat reflecteix clarament la situació conjugal és el cas d’una dona que, tot i haver tingut una activa vida sexual i dos fills, va tenir el seu primer orgasme després de vint anys de matrimoni, quan va canviar la seva posició en la relació, i va passar de sentir-se sotmesa i ressentida a sentir-se considerada i amb dret a desenvolupar-se professionalment. 

En qualsevol cas, però és imprescindible entendre quin tipus d’eines fa servir cada cònjuge per imposar-se sobre l’altre, desvetllar la pauta relacional que repeteixen i ajudar-los a veure’s no ja només com a protagonistes agredits i desencantats, sinó prenent perspectiva, com si fossin observadors externs de si mateixos, per arribar a fer els canvis necessaris per millorar la seva relació.

Les discrepàncies entre els cònjuges dels casos que he comentat fins ara se situen, globalment parlant, en la definició de la relació que els uneix, la primera de les tres categories de problemes conjugals establertes per Carmen Camp abans esmentades. Són casos durs en què fàcilment apareixen símptomes i patologia, que pot arribar fins i tot fins el maltractament psicològic i físic.

3.2. DIVERGÈNCIES EN EL CONTINGUT DE LA RELACIÓ I GESTIÓ DE LA CONVIVÈNCIA

A continuació tractaré la segona categoria de problemes conjugals establerta per Carmen Camp: les divergències en el contingut de la relació i en la gestió de la convivència.

Són aquells casos en què falta enteniment en aspectes com ara: maneig de l’espai i del temps, tasques domèstiques, relacions amb les famílies d’origen, relacions socials, àrea laboral, fills, estils educatius, maneig de l’economia, oci i temps lliure , gestió de les malalties, sexualitat, valors i creences.

En principi els problemes d’aquesta categoria són menys greus i de més fàcil resolució que els de l’anterior. No obstant això, i és imprescindible diferenciar quan és només qüestió de consensuar com conviure, respectant l’altre, aprenent a estimar-se tot i no entendre’s en alguns temes, i quan aquestes discrepàncies són manifestacions superficials -la punta de l’iceberg- d’altres més profundes, com les esmentades abans al voltant del primer tipus de conflictes conjugals, és a dir, a la definició de la relació conjugal.

3.3. DIVERGÈNCIES EN EL MANEIG I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Finalment, seguint la classificació de Carmen Camp, passaré a comentar el tercer tipus de desacords. Són els que es refereixen al maneig i resolució de conflictes.

No es tracta que hi hagi una única fórmula per abordar els conflictes, sinó que cada matrimoni trobi aquella que li funcioni eficaçment, de manera que no estar d’acord no sigui un problema, sinó una oportunitat d’estimar, d’expressar assertivament, discrepant sense ferir a l’altre, demostrant-se respecte, empatia i afecte, escoltant de veritat, no en actitud defensiva, i buscant el consens quan calgui prendre decisions.

Caldrà tenir en compte si ens trobem davant d’un estil comunicatiu validant (els que volen arreglar-ho tot raonant), estil explosiu (els qui perden els nervis i amb això l’oportunitat d’expressar adequadament i ser escoltats) o d’evitar conflictes (persones amb por a dissentir, que prefereixen no discutir, callar i empassar, però emmagatzemen rancor i després solen venjar-se d’alguna manera).

Tot i que cada cas és únic i aquests estils no es donen en estat pur, podem concloure que, en general, les unions de dos caràcters explosius comporten risc de perillós descontrol, i la dels perfils explosiu i “evitador” de conflictes són particularment difícils. Aquests aspectes s’han de tenir molt en compte, perquè encara que no sempre és aquesta la dificultat més greu, sí moltes vegades és la més urgent a tractar, perquè les persones estiguin en condicions d’escoltar i avançar.

4.CONSTATEM

Comentaré a continuació el que, lluny de ser afirmacions científicament demostrades, constitueix la meva interpretació personal del que he pogut observar en la meva pràctica professional:

4.1.ELEMENTS CLAU IDENTIFICATS

Al marge dels diferents tipus de problemes conjugals que puguem detectar en els qui acudeixen al nostre Servei, és un fet que quan els dos cònjuges tenen sincer interès a salvar el seu matrimoni hi ha moltes possibilitats d’èxit. En canvi, si només un d’ells ho desitja, els intents per convèncer l’altre no sempre són fructuosos. En concret, és més difícil que la dona que vol separar-se canviï d’opinió que ho faci el marit que quan és ell qui ho desitja.

No obstant això, he observat que hi ha dos poderosíssims elements que donen als cònjuges una especial energia per vèncer el desànim i persistir en la lluita per salvar el seu matrimoni en èpoques de crisi. Em refereixo a la intensitat de l’enamorament inicial i quan arreladament creuen els esposos en la indissolubilitat del matrimoni contret. A més, com més hagi durat la seva felicitat compartida, més patrimoni emocional a favor de la reconciliació.

Un dels casos per a mi més cridaner és el d’un jove matrimoni amb gairebé l’únic nexe d’unió de la seva profunda fe catòlica i els seus romàntics inicis. Tota la resta han estat dificultats fins i tot des d’abans del casament, i gràcies a que les dues variables esmentades es donaven en alt grau, han pogut fer front al gran repte d’aprendre a conviure en harmonia. Perquè s’entengui una mica més, han de saber que es van conèixer i van enamorar treballant per una ONG a Calcuta, i als pocs mesos es van casar, gairebé sense conèixer-se. Ella és del nord d’Europa i ell de Sudamèrica. Els seus idiomes, cultures, costums, i famílies -ambdues infelices- són molt diferents. Les seves expectatives sobre el model de família a crear eren també dispars, i les seves personalitats xocaven bruscament amb molta facilitat. La seva lluita ha estat àrdua i molt encomiable. Diuen haver pogut amb tantes discrepàncies perquè tots dos han buscat Déu, crec, a més, que han sabut trobar la manera de viure en pau perquè des del principi es van estimar molt i perquè el seu compromís en casar-se per l’Església Catòlica era per a tots dos totalment definitiu.

També vull esmentar un cas en què, tot i que el marit rebutja qualsevol tractament, han pogut tirar endavant gràcies al gran amor i profunda fe de la seva dona, que, en lloc d’aguantar sense més les freqüents febleses i menyspreus del seu marit , i desoint als qui la animaven a separar-se o sol·licitar una nul·litat matrimonial, ha buscat ajuda externa per aprofundir en el seu propi comportament i, començant per canviar-se a si mateixa, aconseguir un millor matrimoni. L’efecte expansiu de la seva millora ha arribat no només fins als fills, sinó fins i tot fins a les relacions amb les seves pròpies famílies de procedència.  

4.2. OBSTACLES A SUPERAR

Però si, com he comentat, un enamorament viu i una creença arrelada en la indissolubilitat del matrimoni són elements claus en l’afany que els esposos posen en reconciliar-se, també cal tenir present com sentiments no sempre conscients de culpa, rancor i desitjos de venjança boicotegen avenços consistents i allarguen el procés restaurador.

Vostès saben molt més que jo sobre aquests conceptes i el que puc aportar és la meva constatació professional del molt que costa reconèixer que se sent rancor, demanar perdó, perdonar de cor els propis errors i les profundes ferides rebudes de part de persones molt pròximes, i més encara quan l’ofensor no es penedeix, no es disculpa o ho fa a manera de mer tràmit. No serveix el clàssic “Perdono però no oblido”, no n’hi ha prou amb la intenció de ser bo, per tenir veritable pau i deixar de buscar ocasions de “passar factura”-és a dir, venjar-se-, o aprofitar i gaudir les que s’escaigui.

Moltes vegades l’ofès sembla no tenir prou amb què el cònjuge millori gradualment, sinó que necessita que l’altre reconegui amb rotunditat els errors, baixi el cap i entengui el dolor que la seva conducta ha generat, fins i tot que pateixi aquest mateix dolor. Per això alguns arriben a plantejar-se una nova infidelitat amb una altra, per exemple.

Altres vegades la rancúnia es disfressa de desconfiança: els esposos dubten del propòsit d’esmena de l’altre, fins i tot temen que quan acabi la intervenció professional es perdi la inèrcia positiva, i justifiquen la manca de lliurament en base a aquestes pors. És el cas, per exemple, del marit que, cansat de ser l’ombra d’una dona molt prestigiosa, se n’allunya cada vegada més. Un cop ella es disculpa i comença a rectificar, ell desconfia de la consistència d’aquests canvis i segueix bolcant-se en les seves aficions i ignorant durant força temps. D’alguna manera, tot el que ell va patir abans, quan ella no era conscient de la profunditat de la crisi, el pateix ella després, quan ell té oportunitat de rescabalar-se.

Amb moltíssima freqüència les ofenses a l’orgull són les que més costa superar, no només quan ens fereixen, sinó també quan la nostra imatge ha quedat malmesa perquè nosaltres hem ferit a altres. Personalment crec que només es pot perdonar sincerament amb ajuda divina, amb amor autèntic. Per la meva part, intento facilitar el procés, ajudant a les persones a percebre, reconèixer i expressar els seus propis sentiments negatius, moltes vegades amagats i negats (davant dels altres però sobretot davant d’un mateix), a acceptar amb humilitat i esperança la imperfecta condició humana pròpia i aliena, a posar-se al lloc de l’altre, a demanar disculpes el més explícitament possible, a reparar el dany causat, a visualitzar la part de la pròpia conducta que va contribuir que l’ofensor es comportés malament, a perdonar per això, en fi, a encarar de front el passat, la culpa i la rancúnia persistents, acceptar-los per poder superar-los i evitar que segueixin interferint, encara que sigui de manera soterrada, en el procés de reconciliació i acostament mutu.

Segons he pogut observar, com més temps es viu sense resoldre els conflictes, ja sigui “callant i empassant” o discutint improductivament, més rancor s’acumula i més costa desfer-se’n, tot i que com més s’estima, més fàcil resulta perdonar. En aquest sentit, tornem a la constatació que el patrimoni emocional (intensitat de l’enamorament inicial i temps que va durar la felicitat compartida) és moltes vegades essencial en els moments de crisi, i que és més genuí el perdó de qui estima amb el cor que aquell que tracta de perdonar racionalment, per destensar l’ambient o per complir amb la seva consciència, és a dir, més per sentir-se bé amb si mateix que per l’altre.

 4.3. IMPACTE EN ELS FILLS

Abans d’acabar, permetin-me una lleu menció als fills, els immediats beneficiaris de pares feliços i enamorats, però també damnificats quan passa el contrari. Només voldria assenyalar que, d’alguna manera han de ser tinguts en compte pel professional, encara que no acostumin a participar en les sessions, ja que moltes vegades han entrat en els jocs relacionals dels pares prenent partit per un d’ells, fins i tot ocupant il·legítimes posicions de poder que es resisteixen a deixar quan els pares volen rectificar el rumb de la relació matrimonial i intenten ressituar-los en el lloc que jeràrquicament els correspon.

D’alguna manera els fills constitueixen precisa prova del matrimoni: quan la relació conjugal canvia, els fills inicialment es sorprenen i rebel·len de múltiples maneres, però quan la millora dels pares es manté, els fills acaben beneficiant també. 

 

5.CONCLUSIÓ

Finalment, voldria agrair-los la seva atenció i concloure insistint en la necessitat d’una càlida acollida a les persones que demanen ajut, així com d’una resposta que els convidi a qüestionar els seus propis punts de vista i els mogui a sortir de la seva pauta habitual, buscant ajuda professional a temps quan calgui.

Recordin que aquesta ajuda professional pot ser especialment útil per a matrimonis amb dificultats de comunicació, problemes sexuals, de convivència, d’entesa, lluites de poder, símptomes i bloquejos patològics d’envergadura que els protagonistes moltes vegades no són del tot conscients.

Crec que seria bo que vostès animessin a qui els consultin a revisar la seva situació conjugal a fons, sense por a les veritats sobre el seu matrimoni que han de descobrir, enfrontar i aprendre a gestionar, perquè no es conformin amb resar demanant a Déu paciència i que el cònjuge canviï, sinó que segueixin el savi refrany de “A Déu pregant i amb el mall donant”, i puguin consolidar millores a nivell de pensament, emocions, afectes i fets, perquè el que era un cercle viciós de desavinences esdevingui en cercle virtuós de donació.

Prop de 150 capellans catalans reflexionen sobre el paper de la família en l’evangelització

Durant dos dies, uns 150 sacerdots dels diferents bisbats amb seu a Catalunya han participat en les 47 Jornades de Qüestions Pastorals, que han tingut lloc a Premià de Dalt sota el lema “Matrimoni i família per a una nova evangelització”.

Premià de Dalt // Dimecres, 25 de gener

El divulgador i professor de la Universitat de Màlaga Tomás Melendo, ha afirmat avui a les Jornades de Qüestions Pastorals, que “el matrimoni és essencialment una capacitació, quelcom que transforma, provoca virtut i fa una persona capaç d’estimar una altra persona com única, i de per vida”. En la seva intervenció sobre Per què casar-se, Melendo ha afegit: “no hi ha cap altra institució humana com el matrimoni pensada per generar amor”. “Cal ensenyar a disfrutar de les coses bones i saber transmetre-ho”, ha conclós.

La trobada, convocada anualment pel Centre Sacerdotal Rosselló de Barcelona, ha tingut com a ponent principal el president del Consell Pontifici per a la Família del Vaticà, el Cardenal Ennio Antonelli, qui va defensar ahir que la família “evangelitza d’una forma única i insubstituïble, més amb allò que és que amb les seves obres”, al temps que oferia tot un programa de treball. En la seva opinió, la família cristiana “ha de desenvolupar un camí de conversió permanent a Crist i als germans” (llegir intervenció completa).

Altres ponents han estat Virginia Olano, de la Delegació de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona, que ha comentat experiències sobre mediació i reconciliació conjugal (intervenció); Javier Vidal-Quadras, secretari general de la International Federation for Family Development, que ha descrit els cursos d’Orientació Familiar com a eina per a la felicitat en el matrimoni, i Enric Vidal, professor de la Universitat Internacional de Catalunya i expert en perspectiva de gènere. Especialment celebrada entre el públic ha estat la intervenció del professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan Costa, sobre les claus per a la comprensió de la paternitat responsable (esquema de la sessió).

A més de la nodrida representació de sacerdots, les Jornades de Qüestions Pastorals van comptar també amb la presència, el primer dia, del Cardenal de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, de l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, del bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra i del vicari per a Catalunya de la Prelatura de l’Opus Dei, Dr. Antoni Pujals.

L’amor matrimonial i la dignitat humana: claus per a la comprensió de la paternitat responsable

L’AMOR MATRIMONIAL I LA DIGNITAT HUMANA: CLAUS PER A LA COMPRENSIÓ DE LA PATERNITAT RESPONSABLE

Dr. Joan Costa

Professor de la Facultat de Teologia de Catalunya

1.                   INTRODUCCIÓ

Dos principis antropològics, teològics i ètics fonamentals

1.1.      «L’ésser humà ha de ser respectat i tractat com a persona des de l’instant de la seva concepció i, per això, a partir d’aquest mateix moment se li han de reconèixer els drets de la persona, principalment el dret inviolable de tot ésser humà innocent a la vida».

1.2.      «L’origen de la vida humana té el seu autèntic context en el matrimoni i la família, on és generada per mitjà d’un acte que expressa l’amor recíproc entre l’home i la dona. Una procreació veritablement responsable envers qui ha de néixer és fruit del matrimoni».

 

2.                   PATERNITAT I MATERNITAT HUMANES 

2.1.      La imatge de Déu és el criteri hermenèutic per a comprendre la veritat de l’ésser humà, la seva dignitat i la seva vocació.

2.2.      La paternitat humana està basada en la biologia i, al mateix temps, la supera. No té res a veure amb la procreació animal, malgrat biològicament hi tingui molt a veure.

2.3.      Tot nou ésser humà porta amb ell al món una particular imatge i semblança de Déu mateix: en la biologia de la generació hi ha inscrita la genealogia de la persona.

 

3.                   COMPRENDRE LA «GENEALOGIA DE LA PERSONA». LA DIGNITAT HUMANA

3.1.      La generació de cada vida humana és un misteri que només en Déu, el seu creador, troba resposta adequada.

3.2.      La generació i el naixement d’un fill no són el resultat d’una fecunditat abstracta, sinó d’una acció personal immediata de Déu que fa als esposos a un temps col·laboradors responsables del seu amor unitiu i fecund.

3.3.      Aquesta intervenció divina en la generació de tot home no és només una intervenció creadora, sinó que estableix una veritable relació personal entre Déu i l’engendrat.

3.4.      La vida, en plenitud de sentit, és la vida eterna, la participació en la vida divina.

3.5.      Per ser obra personal i lliure de l’amor de Déu, la vida de tot home està sempre sota la seva cura i sota la seva mirada providents

3.6.      Aquesta és la raó per la qual la vida de l’home és vida d’una persona i té un valor únic que exigeix respecte absolut i incondicionat: perquè des del mateix començament de la seva existència cada ésser humà té una relació personal i immediata amb les Persones divines, no una relació genèrica com les altres criatures. La vida humana és sagrada i inviolable.

3.7.      Tenint en compte tota aquesta reflexió hom s’adona de la igualtat radical de tots els homes i la seva dignitat comuna.

3.8.      La vida no és la simple existència, sinó una comesa, una vocació, una missió que complir sota la cura amorosa i personal de Déu.

3.9.      Els fills –i tots els engendrats ho són– són sempre un do de Déu.

4.   DE LA TEOLOGIA I L’ANTROPOLOGIA TEOLÒGICA A LA VIVÈNCIA DE LA PATERNITAT RESPONSABLE 

4.1.      L’a priori de generositat

4.2.      Saber estimar. Tot fill segueix essent un do

4.3.      L’esperit de missió. No posar obstacles a Déu

4.4.      la confiança en un Déu amorós i provident, l’antídot contra la por

5.                   CAL TENIR ELS FILLS QUE DÉU VOL? 

5.1.      No, a una resposta des de la biologia

5.2.      Sí, als que Déu vol de veritat

5.3.      Com ho podem saber? Quins són els criteris?

5.4.      Els fills no són una qüestió de gustos

5.5.      El número de fills no es pot decidir a priori

5.6.      Cal tenir tots els que esposos es vegin amb cor, més el de la heroïcitat.

6.                   VERS UNA COMPRENSIÓ CORRECTE DE L’AMOR HUMÀ 

6.1.      La teologia del cos. La sexualitat com l’empremta de la imatge de Déu en la corporalitat humana.

6.2.      L’eros i l’àgape. El doble objecte de l’amor: El desig de l’altre i el bé de l’altre

 

7.                   DE L’AMOR A LA PATERNITAT 

7.1.      Un principi sovint enunciat: La inseparabilitat dels aspectes unitiu i procreatiu

7.2.      Distinció entre funció i significat

7.3.      Hem de «llegir», en el moment en el qual els esposos s’uneixen essent una sola carn, el ric significat que posseeix, per a comprendre el «llenguatge del cos en la veritat»

7.4.      Els significats unitiu i procreatiu: correlació i garantia mútua del veritable amor

8.                   ELS MÈTODES NATURALS 

8.1.      Compromís més ampli, decisiu i sistemàtic a fer conèixer, estimar i aplicar els MN.

8.2.      Mètodes naturals i mètodes artificials no són paral·lelament comparatius

8.3.      Els mètodes naturals com condició i garantia de la inseparabilitat dels significats

8.4.      I què passa amb la intenció?

8.5.      L’anticoncepció, negació del llenguatge del cos i negació de l’amor vertader

8.6.      Natural, artificial i antinatural: una clarificació. Artificial no s’oposa a natural. L’analogia de «natural»

8.7.      Els beneficis dels mètodes naturals

8.7.1.                    Des del punt de vista del coneixement de l’organisme sexual femení

8.7.2.                    Des de la perspectiva de l’exercici de la continència periòdica

8.7.3.                    En relació amb la futura prole

9.                   CONCLUSIÓ 

9.1.      La família com a centre de la civilització de l’amor

9.2.      Són així les nostres famílies? La pobresa moral

9.3.      La bellesa, la gran necessitat de l’home, salvarà el món. La bellesa de l’amor.

«La bellesa que transmeteu a les generacions del demà hi provoqui admiració! Davant la sacralitat de la vida i de l’ésser humà, davant les meravelles de l’univers, l’única actitud apropiada és l’admiració». I gràcies a aquesta admiració que duu a l’entusiasme, l’home podrà «afrontar i superar els reptes crucials que s’entreveuen a l’horitzó, podrà posar-se dret i reprendre el seu camí. En aquest sentit ha estat dit, amb profunda intuïció, que “la bellesa salvarà el món” (Dostoievski)» (Joan Pau II).

Galeria de fotografies

 

De dreta a esquerra: Mons. Ennio Antonelli, president del Consell Pontifici per a la Família i el Dr. Albert Barceló, organitzador de les Jornades d'enguany.
De dreta a esquerra: Mons. Ennio Antonelli, president del Consell Pontifici per a la Família i el Dr. Albert Barceló, organitzador de les Jornades d'enguany.
De dreta a esquerra: Mons. Ennio Antonelli, Dr. Antoni Pujals, Vicari de l'Opus Dei a Catalunya i Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona.
De dreta a esquerra: Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe d'Urgell, Mons. Ennio Antonelli, Mons. Lluís Martínez Sistach i el Dr. Antoni Pujals

Cardenal Antonelli: “la família cristiana rep, reviu i manifesta en el món l’amor de Crist”

El president del Consell Pontifici per a la Família del Vaticà afirma que la família “evangelitza d’una forma única i insubstituible, més amb allò que és que amb les seves obres”.

El Cardenal Ennio Antonelli, president del Consell Pontifici per a la Família, ha inaugurat aquest matí les 47 Jornades de Qüestions Pastorals, una trobada que aplega a Premià de Dalt (Barcelona) prop d’un centenar de sacerdots de les diòcesis amb seu a Catalunya. El Cardenal de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, ha presentat el ponent, i entre el públic assistent s’han trobat l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives, el bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra i el vicari per a Catalunya de la Prelatura de l’Opus Dei, Dr. Antoni Pujals.

Antonelli ha fet un repàs als reptes que té plantejats la família en la situació actual de canvi profund, que ha qualificat de “greus i perillosos”, tot reivindicant que enfront d’això cal correspondre amb “una pastoral renovada”. Aquesta renovació, ha precisat, cal fer-la “des de la perspectiva de l’Església comunió missionera, delineada pel Concili Vaticà II”, amb una “renovació capaç de valorar plenament la família com agent important per a l’evangelització”.

En la seva opinió, “la família cristiana rep, reviu i manifesta al món l’amor de Crist”, i “evangelitza d’una forma única i insubstituïble, més amb allò que és que amb les seves obres”. En concret, “el seu ésser en Crist s’expressa coherentment en la procreació generosa i responsable, en la cura i en l’educació dels fills, en el treball, en les activitats eclesials, en el servei caritatiu als pobres, en la vida social”.

Per complir la seva missió, la família cristiana, ha afirmat Antonelli, “ha de desenvolupar un camí de conversió permanent a Crist i als germans”. En aquest sentit, “en l’actual context cultural i social, impregnat d’individualisme”, Antonelli ha animat les famílies “a associar-se, no només per raons espirituals i d’apostolat, sinó també per un compromís social i caritatiu”.

Podeu accedir al text complet facilitat als assistents aquí: La família cristiana, primer camí per a l’evangelització. En la seva intervenció oral, ha omès alguns dels passatges.

El primer dia de les Jornades de Qüestions Pastorals ha comptat també amb les intervencions del Dr. Joan Costa, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, qui ha ofert unes claus per comprendre la paternitat responsable, i del professor d’educació i expert en gènere de la Universitat Internacional de Catalunya, Enric Vidal, que ha abordat els aspectes positius i problemàtics de la perspectiva de gènere.

Demà dimecres 25 el divulgador i professor de la Universitat de Màlaga Tomás Melendo  parlarà sobre Perquè val la pena casar-se. Per la seva banda, Virginia Olano, de la Delegació de Pastoral Familiar de l’Arquebisbat de Barcelona, compartirà experiències sobre mediació i reconciliació conjugal, i Javier Vidal-Quadras, secretari general de la International Federation for Family Development, donarà eines per a la felicitat en el matrimoni.

Per a més informació sobre les Jornades, cliqueu aquí. Organitza el Centre Sacerdotal Rosselló, de Barcelona. Per a inscripcions, podeu trucar al 93 323 39 20

Per a peticions dels mitjans de comunicació, contacteu amb Marc Argemí o Anna Baduell (barcelona@opusdei.org, 934 182 107)